Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-21

RK-36-2013-21.doc  RK-36-2013-21pr01.pdf  RK-36-2013-21pr02.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-36-2013-21
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
Zpracoval M. Horská
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022, realizovaného v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.2 (dále jen OP VK ).
Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdrželo dne 25. 10. 2013 Žádost o schválení podstatných změn v GP OP VK
(RK-36-2013-21, př. 1) projektu s názvem Zdravé klima školy. Grantový projekt realizuje Střední škola stavební Třebíč. Projekt je zaměřen na vytvoření záchranné a podpůrné sítě s cílem minimalizovat předčasné odchody žáků ze školy bez dosaženého stupně vzdělání. Projekt se snaží o posílení oblasti prevence cíleným vzděláváním pedagogických pracovníků a spoluprací s odbornými partnery, vytvoření podmínek pro efektivní řešení problémů žáků
a zapojením rodičů do řešení problémů. Požadované změny jsou popsány v Žádosti
o schválení podstatných změn v GP OP VK (RK-36-2013-21, př. 1).
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke Smlouvě
o realizaci grantového projektu. Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká změny rozpočtu projektu (vznik nové položky 1.1.1.2.11 Školní psycholog - změny rozpočtu projektu jsou prováděny pouze v rámci kapitoly 1. Osobní výdaje) a změny popisu klíčové aktivity č. 2 1 + 1 .
Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace a nebude ohroženo naplnění monitorovacích indikátorů globálního grantu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami
se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu, proto ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 dle materiálu RK-36-2013-21, př. 2.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 2. 2013 usnesením
č. 0062/01/2013/ZK zmocnilo Radu Kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.37 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II (Zastupitelstvo kraje zmocňuje radu kraje schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.36 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II, globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.37 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.50 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
v kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými
se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 dle materiálu RK-36-2013-21, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 1. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz