Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2005 - 09.08.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
03Výstavba chodníku v k. ú. a obci Hrotovice
04Schválení stavebního záměru stavby "SOŠ obchodu a služeb Třebíč, přístavba kuchyně"
05Nemocnice Nové Město na Moravě, dodatek nájemní smlouvy
06Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Dehtáře
07Veřejná zakázka na stavební práce "II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010" - výběr nejvhodnější nabídky
08Zakázka kraje Vysočina - výběr zhotovitele stavby "III/1296 Kuňovka - havárie silničního tělesa"
09Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
10Prodej pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
11Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
12Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Humpolec
13Prodej bytové jednotky v obci Jihlava
14Darování pozemku - k. ú. Rynárec
15Souhlas se stavbou chodníku - k.ú. Okrouhlička
16Návrh na rozpočtové opatření - Hrad Roštejn - domácí čistírna odpadních vod (DČOV)
17Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod
18Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
19Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
20Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby "Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko"- CZ 2002/000-583-02.01-0009
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vypracování rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina a získání všech dostupných informací o stávajících využívaných a využitelných vodních zdrojích hromadného zásobování vodou
22Smlouva o nájmu nebytových prostor
23Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
24Návrh na rozpočtové opatření - investiční dotace pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury určené na zpřístupnění významných památek a kulturních zařízení v kraji Vysočina handicapovaným
25Prodej nepotřebného majetku
26Nominace zástupců kraje Vysočina do pracovní skupiny pro plánování Operačního programu pro přeshraniční spolupráci Česká republika - Rakousko na období 2007-2013 v rámci Cíle 3 - Teritoriální spolupráce
27Schválení smlouvy o financování projektu "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina"
28Jednací řád komisí Rady kraje Vysočina
29Návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem realizace nákupu "Studie proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na dálnici D1"
30Návrh na poskytnutí daru
31Zakázka kraje "Zpravodaj a Věstník"
32Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Národní program zdraví
33Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
34Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2005
35Dotace na zajištění ICT služeb ve vybraných školách
36Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina na roky 2005 - 2008
37Dofinancování evropských projektů v roce 2005
38Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace na podporu integrace romské komunity
39Nemocnice Třebíč - výpůjčka hematologických analyzátorů
40Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
41Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
42Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví na rok 2005 - Projekty podpory zdraví
43Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
44Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
45Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
46Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko
47Podklady pro zadání výběrového řízení na akci "Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti"
48Realizace projektu "První pomoc do škol 2005" pro jednání rady kraje č. 25/2005 dne 9. 8. 2005 zpracoval: T. Halačka předkládá: V. Švarcová Popis problému: Na základě schváleného rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na r. 2005 - § 3599 Laická přednemocničn
49Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
50Rezignace a jmenování člena Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina za ČSSD
51Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2005
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz