Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-49

RK-32-2013-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-32-2013-49
NázevSmlouva zakládající právo stavby, vstup na pozemky a zahájení stavebních prací - k.ú. Hruškové Dvory
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení 0297/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 byla dne 14. 8 .2013 mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího prodávajícího a Cetimum s.r.o. na straně budoucího kupujícího uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu věcném jejímž předmětem je budoucí prodej a koupě pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory. Dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že do 90 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení (pro budoucího kupujícího) na stavení objekt, v němž budou provozovány činnosti zabývající se vědou, výzkumem, transferem technologií či inovacemi uzavřou kupní smlouvu.
Společnost Cetimum s.r.o. požádala stavební úřad o vydání stavebního povolení na výstavbu nového závodu společnosti Swoboda - Stamping na předmětném pozemku a protože stavební úřad neshledal budoucí kupní smlouvu jako dostatečnou pro vydání stavebního povolení, je potřebné, aby stavebník získal oprávnění stavbu realizovat na základě smlouvy zakládající právo stavby.
Dále společnost Cetimum s.r.o. požádala o vydání souhlasu ke vstupu na předmětný pozemek a souhlasu se zahájením zemních prací před vydáním stavebního povolení.
Návrh řešení Protože výše citovaná smlouva o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu věcném předpokládá vydání stavebního povolení pro Cetimum s.r.o. před uzavřením kupní smlouvy, OM navrhuje rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající společnosti Cetimum s.r.o. právo provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Bez této smlouvy nemůže být pro žadatele vydáno stavební povolení.
Co se týká žádosti o souhlas se vstupem na pozemek a souhlas se zahájením zemních prací před vydáním stavebního povolení, OM navrhuje souhlas se vstupem na pozemek vydat. Před vydáním stavebního povolení je možné ve smyslu podmínek územního rozhodnutí - část II. rozhodnutí o umístění stavby vydaného Stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy pod č.j. MMJ/SÚ/3075/2013-6 ze dne 3. 9. 2013 realizovat pouze přípojky inženýrských sítí, zpevněné manipulační plochy o ploše do 300 m2, sjezdy na místní komunikaci, stavby podzemní přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, plynu a vedení VO včetně stožárů, resp. jejich přeložky a na základě ohlášení stavebnímu úřadu také stavby zpevněných manipulačních ploch o ploše nad 300 m2 do 1000 m2. V tomto rozsahu OM navrhuje souhlas vydat ovšem za předpokladu smluvního závazku stavebníka k uvedení pozemku do původního stavu pokud nebude vydáno stavební povolení na hlavní stavbu a pokud se následně smluvní strany nedohodnou jinak.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory a společností Cetimum s.r.o. se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory č.p. 60, 586 01 Jihlava, IČO: 292 15 293 na straně stavebníka smlouvu zakládající společnosti Cetimum s.r.o. právo postavit stavbu Výstavba nového závodu firmy Swoboda - Stamping, Hruškové Dvory, Jihlava včetně související technické a dopravní infrastruktury a vyvolaných přeložek inženýrských sítí a chodníků obsahující souhlas Kraje Vysočina s realizací přípojek inženýrských sítí, zpevněných manipulačních ploch o ploše do 300 m2, sjezdů na místní komunikaci, staveb podzemní přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, plynu a vedení VO včetně stožárů, resp. jejich přeložek, eventuálně i jiných stavebních a zemních prací nevyžadujících stavebního povolení, či jiných rozhodnutí správních orgánů a na základě ohlášení stavebnímu úřadu také staveb zpevněných manipulačních ploch o ploše nad 300 m2 do 1000 m2 před vydáním stavebního povolení na stavbu se závazkem stavebníka k uvedení pozemku do původního stavu v případě, že nebude vydáno stavební povolení na stavbu, a pokud se následně smluvní strany nedohodnou jinak.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz