Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-32

RK-32-2013-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-32-2013-32
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovit
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace ze strany Hlavního partnera projektu Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) (dále jen CEC5 ), který je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe).
Usnesením č. 0147/02/2010/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo účast Kraje Vysočina jako partnera v projektu CEC5 v rámci Nadnárodní spolupráce (Central Europe) (Usnesení 0046/01/2011/ZK Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje prohlášení skutečností uvedených
v ZK-01-2011-42, př. 1; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-01-2011-42, př. 1; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 1 470 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 Euro, tj. max. 60 000 Euro) na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.).
Usnesením č. 0221/03/2011/ZK Zastupitelstvo kraje schválilo změnu přílohy žádosti projektu CEC5 (Usnesení 0221/03/2011/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0046/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-42, př. 1 nahrazuje materiál ZK-03-2011-44, př. 1.) a Usnesením č. 0415/05/2011/ZK Zastupitelstvo kraje schválilo změnu přílohy žádosti projektu CEC5 (Usnesení 0415/05/2011/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0047/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-43, př. 1 nahrazuje materiálem
ZK-05-2011-63, př. 1.).
Usnesením č. 0131/02/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít Partnerskou smlouvu a schválilo převodu finančních prostředků na projekt CEC (Usnesení 0131/02/2012/ZK Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2012-52, př. 1; schvaluje navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje CEC5 určený na financování projektu na celkových maximálně 24 000 000 Kč; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.).
Projekt CEC5 Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. První část dotace za první (10/2011 - 03/2012) a druhé (04/2012 - 09/2012) monitorovací období kryje 85 % uznatelných výdajů projektu. Dotace je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt CEC5 mezi Městem Vídní, Rakousko (poskytovatel dotace) a Hlavním partnerem projektu Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (příjemce dotace) a na základě smlouvy uzavřené mezi Hlavním partnerem (Regionalentwicklung Vorarlberg eGen) a Partnery projektu CEC5 .
Dne 5. 9. 2013 byl Kraji Vysočina převeden na účet projektu č. ú.: 4200315232/6800 podíl dotace ve výši 44 047,62 EUR (1 111 101,22 Kč při pevném kurzu 25,225 Kč) ze strany Hlavního partnera projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu CEC5 o celkovou částku 44 047,62 EUR (1 111 101,22 Kč) přijatou ze strany Hlavního partnera a s tím související rozpočtové opatření.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 44 047,62 EUR (1 111 101,22 Kč) poskytnutých Hlavním partnerem projektu CEC5.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu CEC5 o přijaté finanční prostředky ze strany Hlavního partnera - Regionalentwicklung Vorarlberg eGen ve výši 44 047,62 EUR (1 111 101,22 Kč).
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 30. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz