Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-59

RK-30-2013-59.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-30-2013-59
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
Zpracoval J. Kafková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a jejich zprostředkování výše uvedené organizaci.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání (projekty EU peníze středním školám ) schválilo MŠMT dotaci Střední škole Kamenici nad Lipou v celkové výši 700 776 Kč na financování způsobilých výdajů projektu a poskytlo této škole v roce 2012 první zálohu.
Nyní MŠMT převedlo na účet kraje druhou zálohu v rámci této dotace nástupnické organizaci Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov v částce 280 310,40 Kč (40% předpokládaných výdajů projektu).
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 280 310,40 Kč (§ 3123)
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 280 310,40 Kč - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt EU peníze středním školám realizovaný příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 280 310,40 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-30-2013-59.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín říjen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz