Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-45

RK-30-2013-45.doc  RK-30-2013-45pr01.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-30-2013-45
NázevPodmíněné předložení projektu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace do programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Zpracoval A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, prioritní osa 1 - Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how; 1.4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace, zpracoval Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace záměr své účasti na projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované. Projektová fiše je obsažena v materiálu
RK-30-2013-45, př. 1.
Dopisem ze dne 28. 8. 2013 ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace PaeDr. Martina Matějková požádala o souhlas s předložením tohoto projektu. Některé části projektové žádosti byly dopracovávány a následně doloženy ze strany projektového partnera až v posledních dnech, proto byl využit článek 7 Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací. Vzhledem k okolnostem omezeného časového prostoru byla využita možnost podání projektu podmíněně. Pokud Rada Kraje Vysočina nevysloví souhlas s projektem, bude projektová žádost vzata zpět.
Cílem projektu je dílčími opatřeními zkvalitnit pobytové sociální služby v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku formou realizace pilotních opatření dle nejlepších inovativních přístupů realizovaných na území Dolního Rakouska a Kraje Vysočina. Spolupráce by měla vyústit v realizaci konkrétních aktivit pro zlepšení kvality života seniorů nebo zvyšování kompetencí organizací poskytujících pobytové služby pro seniory a handicapované klienty. Realizací dojde k rozvoji specializovaných aktivit v oblasti sociální infrastruktury a výměny dobré praxe mezi poskytovateli pobytových sociálních služeb. Dílčími opatřeními realizovanými projektem jsou: realizace Memory garden a Memory koridoru jako pilotní realizace na Vysočině (úprava prostor v DD Ždírec) a arteterapie - školení dolnorakouských pracovníků v oblasti tvůrčích technik používaných při péči o seniory a handicapované klienty.
Předpokládaná částka pro realizaci tohoto projektu je dle materiálu RK-30-2013-45, př. 1 4 388 499,00 Kč, z toho spoluúčast Domova důchodců Ždírec jako předkladatele projektu by měla činit 10 %, tato částka bude zabezpečena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace, ERDF se na celkové částce podílí 85 % a zbývajících 5 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Finanční stránka bude řešena samostatným materiálem v případě schválení projektu Handicap Fit.
Návrh řešení Projekt je v souladu s předmětem činnosti, vizí a posláním Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, a umožňuje jak zkvalitnění péče o cílovou skupinu v prostorách DD Ždírec, příspěvkové organizace, tak i zvyšování kompetencí organizací poskytujících pobytové služby pro seniory a jejich zaměstnanců v Kraji Vysočina.
Odbor sociálních věcí proto doporučuje radě kraje souhlasit s předloženým projektovým záměrem Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. Tím budou splněny podmínky zřizovatele pro podání projektu, a to v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
StanoviskaStanovisko Grémia ředitele bude sděleno na jednání rady kraje.
Stanovisko Odboru regionálního rozvoje bude sděleno na jednání rady kraje.
Stanovisko Odboru ekonomického bude sděleno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
podmíněné podání projektové žádosti projektu Handicap Fit;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, prioritní osa 1 - Socio - ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how; 1.4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace dle materiálu RK-30-2013-45, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Termín 24. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz