Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-44

RK-30-2013-44.doc  RK-30-2013-44pr01.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-30-2013-44
NázevPodstatná změna XI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, S. Munduch
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazuje na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Jeho cílem je vytvořit 3 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, jednu individuální domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích s celkovou kapacitou 19 uživatelů
V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.
V průběhu realizace projektu byla zjištěna potřeba změn týkajících se vybavení objektů zahrnutého v nestavební akci projektu. Změny jsou způsobeny upřesněním názvů některého vybavení a také částečnou výměnou požadovaného vybavení za vhodnější vzhledem k předpokládanému užívání. Změna ovlivní pouze výběrové řízení 008 na nábytek a kancelářské vybavení úpravou položek, nedojde ke změně hodnoty výběrového řízení ani celkového rozpočtu projektu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které popisuje změny v nestavební části projektu dle požadavku CRR ČR - JV.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-30-2013-44, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-30-2013-44, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1;
ukládá
* majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-30-2013-44, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 15. 2. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz