Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-40

RK-30-2013-40.doc  RK-30-2013-40pr01.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-30-2013-40
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků MŠMT u individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů , reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0126
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vratku individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů reg.č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0126.
Projektovou žádost projektu schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1059/23/2009/RK ze dne 14. 7. 2009. Projekt byl realizován Krajem Vysočina a financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (85%) a státního rozpočtu (15%), byl zahájen 7. 4. 2010 a ukončen ke dni 28. 2. 2013. Jeho cílem bylo posílení systémových vazeb při zabezpečování primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních na území Kraje Vysočina, zejména v oblasti dodávky bezplatných certifikovaných programů primární prevence do základních a středních škol, dále v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků a v oblasti rozvoje spolupráce všech subjektů participujících na primární prevenci v kraji.
Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena v Radě Kraje Vysočina dne 23. 4. 2013 usnesením č. 0700/14/2013/RK a následně byla předložena ke schválení MŠMT. Dne 31. 7. 2013 schválilo MŠMT závěrečnou monitorovací zprávu a na jejím podkladě zaslalo Kraji Vysočina závěrečné vyúčtování projektu. V rámci závěrečného vyúčtování projektu byla vypočtena vratka nevyčerpaných prostředků ve výši 1 634 647,60 Kč (neinvestiční výdaje, podíl EU 1 389 450,47 Kč, podíl SR 245 197,13 Kč), která musí být do 30 pracovních dnů od jeho doručení (doručeno 30. 8. 2013) zaslána na účet MŠMT
č.: 6015-821001/0710 dle materiálu RK-30-2013-40, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod nedočerpaných prostředků projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů ve výši 1 634 647,60 Kč na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 6015-821001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* převod nevyčerpaných prostředků ve výši 1 634 647,60 Kč na zvláštním účtu projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů ,
č. ú.: 4200 221 367/6800 na účet MŠMT, č. ú.: 6015-821001/0710;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Podpora sytému primární prevence sociálně patologických jevů o vratku nevyčerpaných prostředků na účet MŠMT ve výši 1 634 647,60 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz