Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-22

RK-30-2013-22.doc  RK-30-2013-22pr01.pdf  RK-30-2013-22pr02.pdf  RK-30-2013-22pr03.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-30-2013-22
NázevNávrh na uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. a přeložce zařízení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v rámci stavební připravennosti akce: Domov důchodců Proseč
Zpracoval J. Krejčí
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila usnesením 2197/40/2012/RK ze dne 11. 12. 2012 stavební záměr Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu a uložila odboru majetkovému zajistit zpracování projektové dokumentace pro možnost realizace stavby.
Při zpracování projektové dokumentace byly zjištěny kolize zamýšlené stavby se zařízením distribuční soustavy v místě stavby. Byla podána žádost o překládku tohoto zařízení. Společnost E.ON Distribuce, a.s., která je vlastníkem zařízení, vyčíslila předběžně podíl na nákladech spojených s realizací překládky na 636 783 Kč a navrhuje uzavřít smlouvu mezi Krajem Vysočina a společností E.ON Distribuce, a.s. o přeložce zařízení distribuční soustavy a úhradě skutečných nákladů. Smlouva je obsahem materiálu RK-30-2013-22 př.1. Konečná částka bude společností E.ON Distribuce, a.s. vyčíslena po dokončení akce dle skutečných nákladů. Suma ze smlouvy, 636 783 Kč je stanovena jako maximální možná. Dále společnost E.ON Distribuce, a.s. nabízí uložení vzdušného vedení nedotčeného stavbou vedoucí přes pozemek Domova důchodců v jiném místě (okraj nádvoří areálu s parkovišti) do země ve vlastní režii jako součást téže stavební akce. V souvislosti s realizací uložení tohoto vzdušného vedení do země bude nutno provést i překládku zařízení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., které je nyní vedeno po sloupech společnosti vzdušného vedení NN. Společnost Telefónica Czech Republik, a.s, která je vlastníkem tohoto zařízení, na základě žádosti o provedení překládky vyčíslila náklady na 145 913 Kč bez DPH a navrhla též uzavření smlouvy o provedení překládky a úhradě nákladů spojených s překládkou zařízení. Se společností Telefónica Czech Republic, a.s. ještě probíhají jednání o možném snížení požadované částky. Návrh smlouvy je obsahem materiálu přílohou č. 2.
Umístění překládek zařízení je vyznačeno v situačním výkresu - materiál RK-30-2013-22, př. 3.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o uzavření smluv o přeložkách zařízení se společností E.ON Distribuce, a.s. a společností Telefónica Czech Republic, a.s. Bez provedení překládky zařízení E.ON Distribuce, a.s. v místě stavby není možno realizovat stavbu Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu dle schváleného stavebního záměru. Provedení přeložek zařízení vzdušných vedení do země společností E.ON Distribuce, a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s. v prostoru zadního nádvoří zlepší celkový vzhled historické stavby zámku, v níž je umístěno současné zařízení Domov důchodců Proseč u Pošné. O ceně za překládku telefonního vedení bude dále jednání s cílem pokusit se o snížení požadované ceny.
Podíl na nákladech spojených se zajištěním přeložek v rozsahu smluv je kryt finančními prostředky z rozpočtu kraje pro rok 2013 (kapitola Nemovitý majetek, příloha M8, ORG 106 004 0000), resp. jejich přesunem do rozpočtu roku 2014.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001568 se společností E.ON Distribuce, a.s. dle materiálu RK-30-2013-22, př. 1 a po skončení dohadovacího řízení uzavřít smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/2013/00113 se společností Telefónica Czech Republic, a.s. dle materiálu RK-30-2013-22, př. 2 za maximální cenu za provedení překládky sítě elektronických komunikací ve výši 145 913 Kč bez DPH;
ukládá
odboru majetkovému jednat se společností Telefónica Czech Republic, a.s. o možném snížení ceny za provedení překládky sítě elektronických komunikací.
Odpovědnost odbor majetkový,
Termín říjen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz