Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-08

RK-30-2013-08.doc  RK-30-2013-08pr01.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-30-2013-08
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Vladislav
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku v k. ú. Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav.
Městys Vladislav požádal dopisem ze dne 16. 8. 2013 o darování pozemku par. č. 1552/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2. Pozemek je součástí uceleného bloku pozemků, které tvoří park před místní mateřskou školou.
Pozemek par. č. 1552/8 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy, nyní k hospodaření organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč v k. ú. a obci Vladislav na LV č. 546.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 1552/8 o výměře 66 m2 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku do vlastnictví městyse Vladislav na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav.
StanoviskaKSÚSV, pracoviště Třebíč souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1552/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. č. 1552/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz