Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-06

RK-30-2013-06.doc  RK-30-2013-06pr01.doc  RK-30-2013-06pr02.doc  RK-30-2013-06pr03.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-30-2013-06
NázevDohoda o splátkách
Zpracoval D. Tlustá
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o povolení splátkového kalendáře Západomoravské vysoké škole Třebíč, o.p.s., se sídlem Okružní 935, 674 01 Třebíč - Borovina, IČO 26242923 (dále jen příjemce podpory ).
Dne 5. 8. 2013 byl příjemci podpory vystaven platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně. Text platebního výměru je obsahem materiálu RK-30-2013-06, př. 1. Dne 14. 8. 2013 doručil příjemce podpory Kraji Vysočina žádost o prominutí povinnosti zaplatit penále a žádost o povolení splátkového kalendáře. Text žádosti o úhradu ve splátkách je obsahem materiálu RK-30-2013-06, př. 2.
Dne 17. 9. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0385/05/2013/ZK ( Zastupitelstvo kraje nepovoluje na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2013-50, př. 4 prominout povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dle materiálu ZK-05-2013-50, př. 1 ve výši 251 765 Kč Západomoravské vysoké škole Třebíč, o.p.s., se sídlem Okružní 935, 674 01 Třebíč - Borovina, IČO 26242923 ) o neprominutí povinnosti zaplatit penále do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru, tj. 27. 9. 2013. V této lhůtě však příjemce není schopen finanční prostředky uhradit, jak vyplývá z žádosti o úhradu ve splátkách, jež je obsahem materiálu RK-30-2013-06, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje uzavřít dohodu o splátkách dle materiálu RK-30-2013-06, př. 3.
Podle ustanovení § 59 písm. d) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodování o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců.
StanoviskaOE: Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o splátkách dle materiálu RK-30-2013-06, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz