Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-05

RK-30-2013-05.doc  RK-30-2013-05pr01.xls
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-30-2013-05
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zásah bez hranic a jeho ukončení
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Zásah bez hranic ze strany poskytovatele dotace Sdružení obcí Vysočiny a ukončení tohoto projektu.
Usnesením 0097/02/2012/RK ze dne 10. 1. 2012 ( Rada kraje schvaluje účast Kraje Vysočina v projektu Zásah bez hranic v rámci Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 1725 €, tj. 43 125 Kč (15 % z celkových nákladů kraje, 1 € = 25 Kč) ) schválila Rada Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina v projektu Zásah bez hranic .
Usnesením 0043/01/2012/ZK ze dne 14. 2. 2012 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či z cizích zdrojů ve výši max. 287 500 Kč (1 € = 25 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Zásah bez hranic s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na realizaci projektu Zásah bez hranic .

Projekt Zásah bez hranic Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace kryje 85 % uznatelných nákladů projektu za celou dobu jeho realizace od 13. 1. 2012 do 31. 10. 2012. Vyúčtování projektu při jeho ukončení je uvedeno v materiálu
RK-30-2013-05, př. 1. Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění spolupráce českých a rakouských hasičů při společném řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech. Během realizace projektu probíhala výuka německého jazyka pro příslušníky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina zaměřená na zdokonalení v komunikaci, technické a odborné výrazy. Stěžejní aktivitou projektu bylo společné cvičení českých a rakouských hasičů, které se uskutečnilo ve dnech 10. - 11. 10. 2012 v rakouském Tullnu an der Donau. Na tomto cvičení byly prověřeny znalosti nabyté z jazykového kurzu při společném řešení mimořádných událostí. Současně bylo podepsáno memorandum o bližší spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Hasičským sborem Dolního Rakouska.
Dne 22. 8. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na devizový účet, č. ú.: 1200102487/6800, dotace ze strany poskytovatele dotace Sdružení obcí Vysočiny ve výši 6 426 €. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o částku 6 426 € (162 095,85 Kč). Dotace byla převedena na zvláštní účet projektu Zásah bez hranic , č. ú.: 4200328105/6800.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace Sdružení obcí Vysočiny ve výši 6 426 € (162 095,85 Kč). Vzhledem k tomu, že projekt byl ukončen, navrhujeme převést dotaci v celé výši na splátku kontokorentního úvěru a konečný zůstatek a připsané úroky na zvláštním účtu projektu Zásah bez hranic do Fondu strategických rezerv a schválit rozpočtová opatření s tímto související.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace od jejího poskytovatele ve výši 6 426 € (162 095,85 Kč). V souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude dotace v celé výši převedena na splátku kontokorentního úvěru. Na zvláštním účtu je zůstatek včetně přijaté dotace ve výši 262 289,51 Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace Sdružení obcí Vysočiny v rámci projektu Zásah bez hranic ve výši 6 426 € (162 095,85 Kč);
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Zásah bez hranic o splátku kontokorentního úvěru ve výši
162 095,85 Kč;
* převod konečného zůstatku a úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2013 na zvláštním účtu Zásah bez hranic do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz