Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-28

RK-26-2013-28.doc  RK-26-2013-28pr01.doc  RK-26-2013-28pr02.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-26-2013-28
NázevMajetkoprávní úkony související se stavbou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v k. ú. a obci Počátky
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemku darem od města Počátky, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, darování stavby nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí do vlastnictví města Počátky a úpravu majetku předávaného k hospodaření ZZS KV.
Kraj Vysočina zrealizoval stavbu Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky .
Stavba byla postavena na pozemku par. č. st. 917 - zastavěná plocha o výměře 157 m2 v k. ú. Počátky, dle geometrického plánu č. 935-276-2011, který je v katastru nemovitostí částečně zapsán. Tento pozemek je ve vlastnictví města Počátky. Součástí této stavby bylo i vybudování nových zpevněných ploch a úpravy stávajících na pozemku par. č. 2275/11, dle geometrického plánu č. 935-276-2011 v k. ú. Počátky (tato část GP není v katastru nemovitostí ještě zapsána a pozemek zůstane ve vlastnictví města Počátky). Provozování stavby je zajištěno smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi Krajem Vysočina jako půjčitelem a ZZS KV jako vypůjčitelem.
Nové přípojky inženýrských sítí, veřejných rozvodů byly ošetřeny s vlastníkem pozemků (město Počátky) budoucí smlouvou o zřízení věcného břemene.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uspořádat vlastnické a uživatelské vztahy k pozemkům dotčeným touto stavbou takto:
Uzavřít s městem Počátky darovací smlouvu na pozemek p. č. st. 917 - zastavěná plocha o výměře 157 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina. Tento pozemek je zastavěn budovou výjezdového stanoviště ZZS KV a po nabytí do vlastnictví kraje bude předán k hospodaření ZZS KV.
Převést darem stavby zpevněné plochy a parkoviště na pozemku par. č. 2275/11 v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města Počátky s předchozím zveřejněním na úřední desce krajského úřadu. Pořizovací cena této stavby, včetně DPH, činila 1 137 351,60 Kč.
Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v uložení a provozování a opravách podzemních inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, plynovodu a optického kabelu, vše na pozemcích par. č. 4474/5, par. č. 2275/11 (dle GP. č. 935-276-2011), vše v k. ú. Počátky, kde oprávněným z věcného břemene bude Kraj Vysočina a povinným město Počátky. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.
Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu k budově výjezdového stanoviště, kde oprávněným z věcného břemene bude Kraj Vysočina a ZZS KV a povinným město Počátky. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.
Dodatkem zřizovací listiny bude stavba výjezdového stanoviště ZZS KV v Počátkách a nabytý pozemek pod stavbou předán k hospodaření příspěvkové organizaci s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace.
StanoviskaOdbor zdravotnictví nemá připomínky.
Usnesením č. 0123/04/2011/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi městem Počátky na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Počátky na pozemcích par. č. st. 822, par. č. st. 917, par. č. 2275/11, par. č. 2272, par. č. 4474/5 a par. č. 4479/2, v k. ú. a obci Počátky, včetně částečné demolice objektu
č.p. 583 a dále rada kraje rozhodla uzavřít mezi městem Počátky na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení, provozování inženýrských sítí a v právu chůze a jízdy k pozemkům par. č. 2272, par. č. 2275/11, par. č. 4474/5 a par. č. 4479/2 v k. ú. a obci Počátky, a to bezúplatně a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Počátky na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného na převod části pozemků zastavěných nově postavenou budovou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina;
Usnesením 2056/41/2011/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce k budově výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby na par. č. st. 917, zpevněné ploše a parkoviště na par. č. 2275/11, vodovodní přípojce a areálového vodovodu na pozemcích par. č. 4474/12, par. č. 4474/5 a par. č. 2275/11, kanalizační přípojce, areálové splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích par. č. 4474/5, par. č. 2275/11, plynové STL přípojce a NTL plynovodu na pozemcích par. č. 4474/5 a par. č. 2275/11, vše v k. ú. Počátky mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele;
Usnesením č. 0101/02/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Počátky na straně budoucího dárce a krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného na převod pozemku par. č. st. 917 a části pozemků par. č. st. 822 a par. č. 2275/11 v k. ú. a obci Počátky zastavěných nově postavenou budovou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit záměr darování stavby zpevněné plochy a parkoviště na pozemku par. č. 2275/11 v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města Počátky;
* uzavřít mezi městem Počátky na straně vlastníka pozemku a povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně oprávněného z věcného břemene bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v uložení, provozování a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu za účelem provádění oprav a údržby podzemních inženýrských sítí na pozemcích par. č. 4474/5, par. č. 2275/11 (dle GP. č. 935-276-2011), vše v k. ú. Počátky;
* uzavřít mezi městem Počátky na straně vlastníka pozemku a povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina na straně oprávněných z věcného břemene bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu užívání - přístup, příjezd k budově občanské vybavenosti č. p. 708 v Počátkách a parkování - pozemků par. č. 4474/5, par. č. 2275/11 (dle
GP. č. 935-276-2011), vše v k. ú. Počátky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* nabýt darem pozemek par. č. st. 917 - zastavěná plocha o výměře 157 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem stavbu zpevněné plochy a parkoviště včetně všech součástí a příslušenství na pozemku par. č. 2275/11 v k. ú. Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
* schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2013-28, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz