Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-72

RK-26-2013-72.doc  RK-26-2013-72pr01.xls  RK-26-2013-72pr02.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-26-2013-72
NázevNávrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 26. 04. 2013 usnesením číslo 0810/15/2013/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2013 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků investičního fondu, včetně přehledu jednotlivých akcí. V průběhu roku jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití investičního fondu některých organizací.
Příspěvkové organizace v důsledku nových skutečností přehodnocují své původní investiční záměry, čímž dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu nebo se mění jeho celkový objem použití.
Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání investičního fondu z důvodu nákupu nového serveru ve výši 110 tis. Kč, pro zajištění propojení jednotlivých pracovišť příspěvkové organizace. Vzhledem k ukončení investiční akce přístavba Domova důchodců Ždírec, bude v průběhu měsíce září 2013 přestěhován zbývající provoz z areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, zpět do obce Ždírec. Provoz domova pro seniory v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod bude převeden pod příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina, Domov pro seniory Havlíčkův Brod. V souvislosti s tímto převodem je nezbytné zakoupit informační technologie, která zajistí propojení jednotlivých pracovišť Domova důchodců Havlíčkův Brod.
Upravené čerpání investičního fondu musí být schválené radou kraje. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-26-2013-72. Žádost příspěvkové organizace o schválení změny čerpání investičního fondu je součástí přílohy 2 materiálu RK-26-2013-72.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2013 dle přílohy 1 materiálu RK-26-2013-72. Udělením souhlasu má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-26-2013-72, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz