Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-60

RK-26-2013-60.doc  RK-26-2013-60pr01.pdf  RK-26-2013-60pr02.pdf  RK-26-2013-60pr03.pdf  RK-26-2013-60pr04.pdf  RK-26-2013-60pr05.pdf  RK-26-2013-60pr06.pdf  RK-26-2013-60pr07.pdf  RK-26-2013-60pr08.pdf  RK-26-2013-60pr09.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-26-2013-60
NázevPrůběžné monitorovací zprávy k projektům revitalizace parků
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuPodle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, č. 29/12, ze dne 18. 12. 2012, čl. 4 bod 2 písm. d) musí být monitorovací a závěrečné zprávy projektu projednány a schváleny příslušným orgánem kraje.
Podle pravidel Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) jsou tři typy monitorovacích zpráv: průběžné monitorovací zprávy, závěrečná monitorovací zpráva a zprávy o monitorování projektu po ukončení financování projektu.
Tento materiál řeší jen průběžné monitorovací zprávy, protože projekty na revitalizace parků nebyly ukončeny.
Průběžné monitorovací zprávy vyplňuje a zasílá kraj jako příjemce podpory elektronicky 3x ročně, tzn. za každé čtyři kalendářní měsíce od okamžiku vydání Registračního listu. Průběžné monitorovací zprávy zasílá kraj v požadovaných termínech v elektronické podobě v informačním systému (IS) BENE-FILL až do okamžiku, kdy je povinen zaslat závěrečnou monitorovací zprávu. Požadované termíny nejsou předem přesně známy, protože na povinnost podat průběžnou monitorovací zprávu je příjemce upozorněn prostřednictvím IS BENE-FILL vždy po uplynutí období, se kterým monitorovací zpráva souvisí. Příjemce podpory má následně 10 pracovních dnů na vyplnění a elektronické zaslání monitorovací zprávy PM. Z uvedených důvodů není reálné schvalovat všechny průběžné monitorovací zprávy OPŽP v orgánech kraje předem.
Kraj jako příjemce podpory povinně poskytuje řídícímu orgánu OPŽP v průběžných monitorovacích zprávách údaje k průběžnému sledování implementace projektu a naplňování předem stanovených projektových cílů. Protože projekty revitalizace parků trvají více let a realizace je závislá na biotechnických (tzn. biologických, klimatických a technických) lhůtách (například kácení probíhá v zimě, potom se z biologických, klimatických a technických důvodů na jaře a v létě neprovádí žádné práce a až na podzim pokračují výsadby, apod.), je běžným jevem, že průběžná monitorovací zpráva nebo i několik zpráv po sobě nepřináší žádná nová sdělení.
Průběžné monitorovací zprávy se převážně generují automaticky z údajů na ostatních záložkách BENE-FILLU. Žadatel (kraj) vyplňuje zejména bod 8. - stav realizace projektu. Pracovníci řídícího orgánu OPŽP provedou kontrolu monitorovací zprávy a potvrdí monitorovací zprávu, která je tímto krokem automaticky uložena v elektronickém systému IS OPŽP nebo monitorovací zprávu vrátí příjemci podpory k doplnění či opravě ve stanoveném termínu.
Návrh řešení V rámci projektů revitalizace parků se jedná o sedm samostatných žádostí do OPŽP, takže je sledováno těchto sedm akcí (průběžné monitorovací zprávy jsou generované ze systému BENE-FILL dle předchozího odstavce):


akce číslo přílohy
materiálu
RK-26-2013-60
s monitorovací zprávou Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov 1. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře 2. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov 3. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč - Obořiště 4. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov 5. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz 6. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice - Havlíčkův Brod 7.
V rámci projektů revitalizace parků II. se jedná o dvě samostatné žádosti do OPŽP, takže jsou sledovány dvě akce (průběžné monitorovací zprávy):
akce číslo přílohy
materiálu
RK-26-2013-60
s monitorovací zprávou Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž 8. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov pro seniory - Ždírec 9.
Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje schválení průběžné monitorovací zprávy projektů revitalizace parků dle příloh materiálu RK-26-2013-60.
StanoviskaProjektová kancelář souhlasí s předloženým materiálem.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí a dodatečně schvaluje
průběžné monitorovací zprávy projektů revitalizace parků dle materiálů RK-26-2013-60, př. 1, RK-26-2013-60, př. 2, RK-26-2013-60, př. 3, RK-26-2013-60, př. 4, RK-26-2013-60, př. 5,
RK-26-2013-60, př. 6, RK-26-2013-60, př. 7, RK-26-2013-60, př. 8 a RK-26-2013-60, př. 9.
Odpovědnost OŽP
Termín 13. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz