Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-40

RK-26-2013-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-26-2013-40
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
Zpracoval J. Bartoš
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuNa základě příslibu Ministerstva zemědělství o poskytnutí finančních prostředků na opatření ve veřejném zájmu č.j. 156784/2012-MZE-16221 ze dne 22. 11. 2012 a dále na základě pravomocného rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství č.j. KUJI 41364/2012, sp. zn. OLVHZ 1010/2012 Ji-2 ze dne 15. 6. 2012 o prohlášení akce HB Bělínský potok za opatření ve veřejném zájmu, obdržel Kraj Vysočina z Ministerstva zemědělství pro rok 2013 účelovou dotaci v celkové výši 986 000 Kč. Tato částka by měla být vlastníku lesa (správci lesa) Lesům České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 poskytnuta za provedené práce na výše uvedené akci, a to na základě předloženého vyúčtování. Na základě skutečně provedených prací a předložených vyúčtování od vlastníka lesa (správce lesa) Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 bude uvolněna pouze částka 967 107 Kč. Zbývající nevyčerpaná částka 18 893 Kč bude vrácena na účet Ministerstva zemědělství.
Návrh řešení Požadovaná výše státní účelové dotace na akci HB Bělínský potok pro rok 2013 byla 986 000 Kč. Navrhuje se, na základě skutečně provedených prací, zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje celkem o částku 967 107 Kč a prostředky použít na krytí nákladů, které vznikly vlastníku lesa (správci lesa) při provádění meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu (při realizaci výše uvedené akce).
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 967 107 Kč - na meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 967 107 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz