Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-27

RK-26-2013-27.doc  RK-26-2013-27pr01.doc  RK-26-2013-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-26-2013-27
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
- nájemní smlouva na pronájem části pozemků (silničních pozemků) dle materiálu
RK-26-2013-27 př. 1 za účelem umístění 4 kusů reklamního zařízení Jihlava partnerské město ve prospěch nájemce statutárního města Jihlava. Nájemné navrženo ve výši pevné sazby 600 Kč/rok/m2 reklamní plochy, celkově umístěny 4 ks reklamy á 0,9 m2 reklamní plochy, tj. roční nájemné celkem ve výši 2 160 Kč bez DPH, s možností úpravy o roční míru inflace. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou s účinností od 1. 9. 2013 do
31. 12. 2015, s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a dále dle smluvně sjednaných podmínek;
- nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor 62,02 m2 budovy č.p. 953 (zděný sklad na pozemku par. č. 1121/17) a části pozemku par. č. 1121/9 o výměře 1299,27 m2 dle materiálu RK-26-2013-27 př. 2 umístněných v hlavním areálu KSÚSV v Jihlavě, ve prospěch nájemce Dopravní značení MŠ, s.r.o., se sídlem Hruškové Dvory 74, Jihlava, IČ 27665321 za účelem provozování podnikatelských činností nájemce, které jsou uvedeny v jeho výpisu z obchodního rejstříku, zejména k provádění bytových a občanských staveb, provádění průmyslových staveb, provádění inženýrských staveb, provádění dopravních staveb, provádění letní a zimní údržby komunikací, mostů, zpevněných ploch a příslušenství, poskytování silniční motorové dopravy. Nájemné navrženo ve výši 66 973 Kč/rok (tj. 200 Kč/rok/m2 za nebytový prostor, 42 Kč/rok/m2 za pozemek) s možností úpravy výše nájemného, pokud se ekonomické podmínky změní tak, že by sjednané nájemné nevyjadřovalo jeho reálnou cenu. Smlouva o nájmu navržena na dobu neurčitou s možností výpovědi s šestiměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a dále dle smluvně sjednaných podmínek.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-26-2013-27 př. 1 - př. 2.
StanoviskaODSH nemá námitek k uzavření smluv dle materiálů RK-26-2013-27 př. 1, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-26-2013-27, př. 1
a RK-26-2013-27, př. 2.
Odpovědnost ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz