Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-26

RK-26-2013-26.doc  RK-26-2013-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-26-2013-26
NázevDodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Kraj Vysočina byl investorem budovy č.p. 115, stavby pro administrativu, pořizované v rámci Transformace ÚSP Jinošov I . Na výše uvedenou stavbu vydal místně příslušný odbor výstavby městského úřadu kolaudační souhlas. Na základě vydaného kolaudačního souhlasu a geometrického zaměření budovy, byla v měsíci červenci tohoto roku stavba zapsána v katastru nemovitostí. Dle údajů katastru nemovitostí se jedná o nemovitosti:
- budovu č.p. 115, stavbu pro administrativu v Náměšti nad Oslavou, postavené na pozemku par. č. st. 13
- pozemek par. č. st. 13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 731 m2,
vše v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou.
Domov bez zámku, příspěvková organizace užívá dokončenou budovu včetně součástí a příslušenství a pozemku tvořící jeden funkční celek s budovou na základě Smlouvy o výpůjčce schválené usnesením Rady Kraje Vysočina 1228/25/2013/RK. Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu určitou a to do doby předání nemovitostí do hospodaření Domovu bez zámku, příspěvkové organizace, prostřednictvím dodatku zřizovací listiny schváleného Zastupitelstvem Kraje Vysočina.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, kterým se upraví rozsah majetku předaného do hospodaření. Dodatek ZL bude předložen k zápisu do katastru nemovitostí.
StanoviskaOSV souhlasí s návrhem postupu dle materiálu RK-26-2013-26.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2013-26, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz