Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-25

RK-26-2013-25.doc  RK-26-2013-25pr01.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-26-2013-25
NázevMajetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev.č. 03818-3
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemní smlouvy na pozemky tvořící dočasný a trvalý zábor stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev.č. 03818-3.
Kraj Vysočina bude investorem rekonstrukce mostu ev. č. 03818-3 přes řeku Sázavu na silnici III/03818 u obce Stříbrné Hory v okrese Havlíčkův Brod. Rekonstrukce bude provedena v návaznosti na základní diagnostický průzkum, kde byl zjištěný nevyhovující stav mostu. Část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 608 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi tvoří dočasný zábor stavby a měla by být využívána jako manipulační plocha a část tohoto pozemku, tvořící trvalý zábor stavby, je již v tuto chvíli zastavěná pilířem mostu. Odbor majetkový požádal Povodí Vltavy, státní podnik o pronájem části pozemku a o prodej pozemku zastavěného pilířem mostu Kraji Vysočina. Povodí Vltavy, státní podnik je ochotný pozemky Kraji Vysočina za jím stanovených podmínek pronajmout, prodej zastavěné části pozemku však odmítl.
Návrh řešení Pro možnost podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení je nutné smluvně ošetřit práva Kraje Vysočina ke všem pozemkům, které budou stavbou dotčené. Bylo by tedy možné zahrnout do nájemní smlouvy mimo část tvořící dočasný zábor stavby i část pozemku zastavěnou pilířem. OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Vltavy, státním podnikem nájemní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-26-2013-25, př.1. Výše nájemného byla Povodím Vltavy, státním podnikem stanovena v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2013 ze dne 28. 11. 2012 uveřejněném v Cenovém věstníku, částka č. 13 ze dne 28.11.2012 v celkové výši 2100,- Kč, tj. 20,- Kč/m2/rok.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Vltavy, státním podnikem nájemní smlouvu na část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 608 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi v rozsahu a za podmínek dle smlouvy o nájmu pozemku dle materiálu RK-26-2013-25, př. 1 na dobu určitou, a to počínaje dnem protokolárního předání a převzetí předmětu nájmu nájemcem do doby předání předmětu nájmu zpět pronajímateli, nejdéle však do vydání kolaudačního souhlasu.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz