Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-116

RK-26-2013-116.doc  RK-26-2013-116pr01.pdf  RK-26-2013-116pr02.rtf
Číslo materiálu116
Číslo jednacíRK-26-2013-116
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval J. Blažková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
č. CZ.1.07/1.2.37/02.0003 realizovaného v rámci 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ), obdržel dne 4. 7. 2013 žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od příjemce Základní škola a Praktická škola Chotěboř, se sídlem Hradební 529, 583 01 Chotěboř, IČO: 70836329 (dále jen příjemce ). Tento příjemce realizuje projekt reg. č.: CZ.1.07/1.2.37/02.0003 Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu v rámci 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
Cílem uvedeného projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (poskytnout žákům co nejširší a kvalitní nabídku dostupných služeb odborníků v oblasti psychologické, logopedické, speciálně pedagogické, rehabilitační a fyzioterapeutické). Současně je cílem výměna zkušeností a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků a jejich asistentů v práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká úpravy rozpočtu - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-26-2013-116, př. 1. Příjemce při zpracování žádosti o grantový projekt zařadil výdaje na Asistenční služby v rámci chybné kapitoly rozpočtu (zařazeny do kapitoly 7, změnou dojde k přesunu položky do kapitoly 1).
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě
o realizaci grantového projektu.
Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace a nedochází k překročení výše limitů jednotlivých kapitol rozpočtu.
Návrh řešení ORR výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0003 dle materiálu RK-26-2013-116, př. 2.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 2. 2013 usnesením č. 0062/01/2013/ZK zmocnilo Radu Kraje Vysočina schvalováním formálních změn smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II (Zastupitelstvo kraje zmocňuje radu kraje schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.36 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II, globálního grantu č. CZ.1.07/1.2.37 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.50 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0003 dle materiálu RK-26-2013-116, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 2013- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz