Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-110

RK-26-2013-110.doc  RK-26-2013-110pr01.xls
Číslo materiálu110
Číslo jednacíRK-26-2013-110
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
Zpracoval Z. Nevrkla, J. Kafková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje a jejich zprostředkování jednotlivým organizacím dle materiálu
RK-26-2013-110, př. 1.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání (projekty EU peníze středním školám ) schválilo MŠMT dotaci jednotlivým organizacím dle materiálu RK-26-2013-110, př. 1 na financování způsobilých výdajů projektů.
MŠMT převedlo na účet kraje druhou zálohu pro tyto organizace v celkové částce 10 121 720,80 Kč (40% předpokládaných výdajů projektů) dle materiálu
RK-26-2013-110, př. 1.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 10 121 720,80 Kč (§ 3121 ve výši 4 291 653,20 Kč, § 3122 ve výši 3 698 223,20 Kč a § 3123 ve výši 2 131 844,40 Kč);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz jednotlivým organizacím dle materiálu RK-26-2013-110, př. 1 na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT ČR v celkové výši 10 121 720,80 Kč - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty EU peníze středním školám realizované příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 10 121 720,80 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz : na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-26-2013-110, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín-- srpen 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz