Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-06

RK-26-2013-06.doc  RK-26-2013-06pr01.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-26-2013-06
NázevUzavření smluv v rámci přípravy stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv nezbytných pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení na akci II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 na pozemcích zahrnutých do dočasného i trvalého záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina je investorem akce II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 . Ta je v seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2013-2014. Vlastní akce spočívá v opravě stávající mostní konstrukce. Předpokládaná délka rekonstrukce je 6 - 7 měsíců.
Některé pozemky, na kterých bude provedena popsaná akce, se stanou předmětem trvalého záboru a některé pouze záboru dočasného. Jedná se o pozemky ve vlastnictví města Černovice a ČR - Povodí Vltavy, s.p.
S Povodím Vltavy, s.p. bude nezbytné uzavřít nájemní smlouvu. Dle sdělení Povodí Vltavy, s.p., se cena nájmu odvíjí od Cenového věstníku Ministerstva financí ČR (Výměr MF č. 01/2013), kde je maximální roční nájemné stanoveno ve výši 20 Kč/m2/rok a taktéž s touto organizací bude muset být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu s městem Černovice na tyto pozemky: par. č. 2484/3, par. č. 4965/17, vše v k. ú. Černovice u Tábora.
OM navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy nájemní s Povodím Vltavy, s.p. na pozemek par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora za celkové nájemné 1220 Kč/rok, což představuje částku 20 Kč/m2/rok za 61 m2 dočasného záboru a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene s touto organizací (povinný - Povodí Vltavy, s.p. a oprávněný - Kraj Vysočina). Plánovaná doba výstavby je přibližně duben až říjen 2014. Ze skutečné doby výstavby bude též vypočteno poměrné nájemné.
Výstavbou nového mostu dojde ke zlepšení průjezdnosti v uvedené části silnice II/128 z důvodu rozšíření silnice a ke zlepšení průtočnosti Černovického potoka uvedeným místem.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu nově vystavěného mostu geometrickým plánem a k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto stavbou (pouze trvalý zábor - město Černovice).
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít všechny uvedené smlouvy, které budou sloužit jako podklad k územnímu a stavebnímu řízení.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 4965/1, dle projektové dokumentace o výměře 61 m2 v k. ú. Černovice u Tábora, a to na dobu určitou v délce sedmi měsíců, počínaje dnem započetí stavby, resp. předáním staveniště zhotoviteli stavby, za cenu 20 Kč/m2/rok;
* uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, státním podnikem na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část pozemku par. č. 4965/1 v k. ú. Černovice u Tábora spočívající v právu umístění a provozování stavebního objektu - mostu ev. č. 128-013 za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH;
* uzavřít mezi městem Černovice na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 na části pozemků par. č. 2484/3, par. č. 4965/17, vše v k. ú. Černovice u Tábora.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz