Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-19

RK-21-2013-19.doc  RK-21-2013-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-21-2013-19
NázevDarování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
Město Přibyslav požádalo dopisem ze dne 18. 4. 2013 o darování pozemku par. č. st. 81 - zastavěná plocha o výměře 19 m2, vzniklého dle geometrického plánu č. 227-79/2012 z pozemku par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav. Pozemek je zastavěný autobusovou čekárnou, která je ve vlastnictví města Přibyslav. Budova čekárny není zapsána v katastru nemovitostí.
Pozemek par. č. 2088 získal Kraj Vysočina na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě Pozemkového úřadu v Havlíčkově Brodě PÚ-3/2006/RVP/HL ze dne 15. 10. 2008. Zřizovací listinou byl pozemek svěřen k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. Dolní Jablonná a obec Přibyslav na listu vlastnictví č. 50.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. st. 81 o výměře 19 m2 oddělený geometrickým plánem č. 227-79/2012 z pozemku par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku do vlastnictví města Přibyslav na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
StanoviskaKSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 81 o výměře 19 m2 oddělený geometrickým plánem č. 227-79/2012 z pozemku par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 81 o výměře 19 m2 oddělený geometrickým plánem č. 227-79/2012 z pozemku par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz