Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 35/2012, které se bude konat dne 23.10.2012 v 8:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2012
2. Zařazení nové akce Gymnázium Třebíč - oprava havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1.
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-35-2012-02)
3. Podání žádosti o pokácení stromu - k. ú. Želetava
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-35-2012-03)
4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-35-2012-04)
5. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-35-2012-05)
6. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu a Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Třebíč - pavilon porodnice
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-35-2012-06)
7. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-35-2012-07)
8. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-35-2012-08)
9. Veřejná zakázka na stavební práce Základní škola Ledeč nad Sáz. - Rekonstrukce budovy Komenského č. p. 626
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-35-2012-09)
10. Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les - k. ú. Ždírec nad Doubravou
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-35-2012-10)
11. Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Nové Město na Moravě
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-35-2012-11)
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-35-2012-12)
13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-35-2012-13)
14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-35-2012-14)
15. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-35-2012-15)
16. Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěných staveb
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-35-2012-16)
17. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-35-2012-17)
18. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
    (9:55 10:00, H. Strnadová, RK-35-2012-18)
19. Prohlášení k žádosti o platbu projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
    (10:00 10:05, H. Strnadová, RK-35-2012-19)
20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
    (10:05 10:10, H. Strnadová, RK-35-2012-20)
21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 4
    (10:10 10:15, H. Strnadová, RK-35-2012-21)
22. Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
    (10:15 10:20, H. Strnadová, RK-35-2012-22)
23. Výdaje Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, související s investiční akcí
    (10:20 10:25, L. Kettner, RK-35-2012-23)
24. Osobní úkoly pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
    (10:25 10:30, L. Kettner, RK-35-2012-24)
25. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
    (10:30 10:35, L. Kettner, RK-35-2012-25)
26. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
    (10:35 10:40, L. Kettner, RK-35-2012-26)
27. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
    (10:40 10:45, L. Kettner, RK-35-2012-27)
28. Souhlas s nákupem na splátky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    (10:45 10:50, L. Kettner, RK-35-2012-28)
29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
    (10:50 10:55, L. Kettner, RK-35-2012-29)
30. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    (10:55 11:00, L. Kettner, RK-35-2012-30)
31. Projekt Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (11:00 11:05, P. Pavlinec, RK-35-2012-31)
32. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    (11:05 11:10, P. Pavlinec, RK-35-2012-32)
33. Smlouva o spolupráci s Masarykovou univerzitou
    (11:10 11:15, P. Pavlinec, RK-35-2012-33)
34. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
    (11:15 11:20, M. Pech, RK-35-2012-34)
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (11:20 11:25, M. Pech, RK-35-2012-35)
36. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
    (11:25 11:30, M. Pech, RK-35-2012-36)
37. Pravidla Rady Kraje Vysočina na přidělování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
    (11:30 11:35, M. Pech, RK-35-2012-37)
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
    (11:35 11:40, M. Pech, RK-35-2012-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazného ukazatele
    (11:40 11:45, M. Pech, RK-35-2012-39)
40. Řešení prostorových podmínek Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
    (11:45 11:50, M. Pech, RK-35-2012-40)
41. Dar klubu Třebíč Nuclears na dofinancování ME juniorů U 21 v baseballu.
    (11:50 11:55, M. Pech, RK-35-2012-41)
42. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
    (11:55 12:00, J. Joneš, RK-35-2012-42)
43. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
    (12:00 12:05, I. Šteklová, RK-35-2012-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
    (12:05 12:10, I. Šteklová, RK-35-2012-44)
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
    (12:10 12:15, I. Šteklová, RK-35-2012-45)
46. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
    (12:15 12:20, J. Běhounek, RK-35-2012-46)
47. Renominace člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21
    (12:20 12:25, I. Fryšová, RK-35-2012-47)
48. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
    (12:25 12:30, I. Fryšová, RK-35-2012-48)
49. Veřejná zakázka - Railhuc - přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina
    (12:30 12:35, I. Fryšová, RK-35-2012-49)
50. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz