Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-65

RK-34-2012-65.doc  RK-34-2012-65pr01.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-34-2012-65
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky: Studie - porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem)
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na služby Studie - porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem) . Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení průzkumu, měření a diagnostiky stavu vybraných úseků vozovek v Kraji Vysočina novými diagnostickými metodami a vypracování studie ekonomického porovnání stávajících a nových metod zaměření. Zakázka byla organizována jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nabídku v soutěži podali celkem 2 uchazeči. V průběhu hodnocení a posouzení nabídek nebyla vyřazena žádná nabídka. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-34-2012-65, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky je zajištěno z prostředků Státního fond dopravní infrastruktury.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1 580 000,- Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-34-2012-65, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: Studie - porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem) , dle materiálu RK-34-2012-65, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby Studie - porovnání finančních úspor na základě použitých diagnostických metod, (provedení diagnostiky georadarem a deflektometrem, včetně zaměření laserscanerem) podanou uchazečem GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz