Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-64

RK-34-2012-64.doc  RK-34-2012-64pr01.pdf  RK-34-2012-64pr02.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-34-2012-64
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
Zpracoval Z. Čech, V. Říhová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuMěsto Žďár nad Sázavou bylo v termínu 14. - 19. srpna 2012 dějištěm Celostátního setkání mládeže. Tato akce proběhla za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, nejvyšších představitelů katolické církve a 6000 mládežnických účastníků.
Průběh a organizační zajištění Celostátního setkání mládeže bylo velmi kladně hodnoceno jak ze strany účastníků, tak ze strany obyvatel města. Město Žďár nad Sázavou vynaložilo nemalé finanční náklady při zajištění této akce - v celkové částce 102 000 Kč. Z tohoto důvodu Město Žďár nad Sázavou požádalo Kraj Vysočina o poskytnutí příspěvku ve výši 35 000 Kč na zajištění Celostátního setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou.
Žádost o poskytnutí příspěvku je obsahem materiálu RK-34-2012-64, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě výše uvedených skutečností navrhuje radě kraje poskytnout Městu Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841, se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Žižkova 227/1, finanční dar ve výši 35 000 Kč na základě darovací smlouvy, jež je obsahem materiálu RK-34-2012-64, př. 2. Dále odbor sekretariátu hejtmana navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 35 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 35 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 10. 2012 je 22 844 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O 00036.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 35 000 Kč Městu Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841, se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Žižkova 227/1, dle materiálu RK-34-2012-64, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 35 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 35 000 Kč dle materiálu RK-34-2012-64.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 9. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz