Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-53

RK-34-2012-53.doc  RK-34-2012-53pr01.xls
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-34-2012-53
NázevNávrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
Zpracoval3 Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012 pro: jednání rady kraje č. 34/2012 dne 9. 10. 2012 zpracoval (a): H. Dolejší, Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0547/12/2012/RK dne 20. 3. 2012 rada kraje schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2012 za odvětví školství dle materiálů RK-12-2012-31, př. 2 a RK-12-2012-31, př. 3. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků investičního fondu (dále IF) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu (dále RF).
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití investičního a rezervního fondu některých organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků IF nebo celkový objem použití IF.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje udělit souhlas se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2012 včetně věcného čerpání prostředků těchto fondů dle přílohy č. 1 materiálu
RK-34-2012-53.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu
RK-34-2012-53, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
Termín průběžně do konce roku 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz