Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-34

RK-34-2012-34.doc  RK-34-2012-34pr01.pdf  RK-34-2012-34pr02.pdf  RK-34-2012-34pr03.doc  RK-34-2012-34pr04.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-34-2012-34
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Lipnice nad Sázavou o příspěvek na opravu požární nádrže
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuObec Lipnice nad Sázavou žádá Kraj Vysočina o finanční příspěvek na opravu požární nádrže Kateřinka . Obec nemá v současné době dostatek rychle dostupné požární vody pro případ požáru. Vodní nádrž Kateřinka , která se nachází na území obce je v havarijním stavu a je pro svůj účel nepoužitelná. K dispozici je hydrantová síť, ale ta je vzhledem k velkému převýšení (až 100 m) obtížně využitelná. Nedosahuje potřebných tlakových poměrů a je nutno jí doplnit o další zdroj vody. Náhradní zdroje požární vody, které má obec k dispozici, jsou na pozemcích soukromé osoby (nepříjemnosti se vstupem, náhrada škody, zřízení odběrného místa) nebo v poměrně velké vzdálenosti od zástavby. To přináší zvýšené nároky na dopravu vody z hlediska zabezpečení mobilní požární techniky.
V obci se nachází Národní kulturní památka Státní hrad Lipnice nad Sázavu. V případě požáru se předpokládá použití velkého množství vody pro hašení. Doprava vody z náhradních zdrojů vzhledem k velkým výškovým rozdílům, úzkým komunikacím a velké vzdálenosti zdrojů od obce je časově a logisticky značně náročná. Může tak dojít k vyšším škodám na zdraví občanů a majetku.
Obec se současný nežádoucí stav snaží řešit a chce uvést požární nádrž Kateřinka do použitelného stavu. Obec zadala zpracování projektové dokumentace, získala stavební povolení, uhradila odběr a analýzu sedimentů a zajistila výběr zhotovitele. Výdaje na zpracování dokumentace a analýzu sedimentů hradila obec Lipnice nad Sázavou z vlastního rozpočtu. Financování vlastní opravy nádrže (520 tis. Kč) je obec ze značné míry schopna sama (cca 300 tis. Kč) a zbývající část bankovním úvěrem. Takto vysoké výdaje ale představují pro malou obec výraznou zátěž.
Návrh řešení Navrhuje se finančně podpořit Obec Lipnice nad Sázavou a poskytnout obci dar z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 100 000 Kč na opravu požární nádrže Kateřinka .
Udržení požární bezpečnosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany představuje pro obec finančně nákladnou záležitost. Tím spíše, že obec neměla možnost získat podporu na uvedený projekt z jiných zdrojů. Je i v zájmu kraje, aby požární bezpečnost v obcích byla na odpovídající úrovni. Kraj každoročně přispívá obcím na požární ochranu na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, ale jedná se o malé částky v řádech desetitisíců, které jsou primárně určeny na běžný provoz jednotky SDH obce a na opravu nádrže zdaleka nestačí. Proto je nanejvýš vhodné podpořit obce, které jsou při obnově požární techniky iniciativní. Poskytnutý dar nejen pomůže ulehčit obecnímu rozpočtu, ale znamená i velkou morální podporu pro další činnost v oblasti požární ochrany.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 10. 2012 činí 22 844 tis. Kč.
Odbor Informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00474
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar Obci Lipnice nad Sázavou, IČ 00267813, ve výši 100 000 Kč na opravu požární nádrže Kateřinka dle materiálů RK-34-2012-34, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz