Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-21

RK-34-2012-21.doc  RK-34-2012-21pr01.doc  RK-34-2012-21pr02.doc  RK-34-2012-21pr03.doc  RK-34-2012-21pr04.doc  RK-34-2012-21pr05.doc  RK-34-2012-21pr06.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-34-2012-21
NázevVeřejná zakázka Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuPředmětem zakázky je pořízení centrálního systému hromadného svolávání týmů prostřednictvím automatizovaných hlasových a datových zpráv.
Primárními uživateli systému budou nemocnice zřizované Krajem Vysočina, a to především v oblasti svolávání traumatýmů (traumaplány, mimořádné události, hromadná neštěstí) a dalších pracovních skupin (konsilia, operační týmy na bázi denního rutinního provozu).
Veřejná zakázka byla vypsána formou zjednodušeného podlimitního řízení. Bylo osloveno 5 dodavatelů a zakázka byla zveřejněna na Profilu zadavatele Kraje Vysočina dne
25. 7. 2012.
Lhůta pro podání nabídek do podlimitní veřejné zakázky byla zadavatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stanovena do 12. 9. 2012 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 12. 9. 2012. Z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami pro podlimitní veřejnou zakázku byl sepsán protokol, který je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-34-2012-21. Nabídky, které vyhověly kontrole podle ust. § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byly komisí pro otevírání obálek s nabídkami zařazeny do dalšího posouzení a hodnocení nabídek.
První jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne
12. 9. 2012. Z prvního jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek byl vyhotoven protokol, který je uveden v příloze č. 2 materiálu RK-34-2012-21. V rámci prvního jednání hodnotící komise byla posouzena také kvalifikace uchazečů o podlimitní veřejnou zakázku. Z tohoto posouzení byl pořízen Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů, který je předkládán v materiálu RK-34-2012-21, př. 4.
Dne 21. 9. 2012 proběhlo druhé jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Protokol z tohoto jednání je uveden v příloze č. 3 materiálu RK-34-2012-21. Poslední třetí jednání hodnotící komise se uskutečnilo 1. 10. 2012, protokol z tohoto jednání je uveden v příloze č. 5 materiálu RK-34-2012-21.
O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je radě kraje předložena v materiálu
RK-34-2012-21, př. 6. Součástí této zprávy je i doporučení komise zadavateli o výběru nejvhodnější nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky.
Návrh řešení Dále podle čl. 5 odst. 13 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 6/12 ze dne 20. 3. 2012 přísluší rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek radě kraje. Odbor informatiky doporučuje radě kraje rozhodnout o nejvhodnější nabídce pro uvedenou veřejnou zakázku podle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-34-2012-21, př. 6 a odboru informatiky uložit zajištění oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájení jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
StanoviskaOdbor zdravotnictví: souhlasí s navrhovaným řešením a dále uvádí, že financování této zakázky bude zajištěno z finančních prostředků pro rok 2012 kapitoly Zdravotnictví. Bude zpracován materiál do rady kraje s rozpočtovým opatřením řešící převod částky na kapitolu Informatika.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče zakázky dle materiálu RK-34-2012-21, př. 6 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina ;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz