Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-05

RK-34-2012-05.doc  RK-34-2012-05pr01.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-34-2012-05
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina bude investorem připravované stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry . Tato stavba je zařazena do návrhu rozpočtu kraje pro rok 2013 s předpokladem dokončení v 1. Pololetí roku 2014. Na základě záborového elaborátu OM zjistil, že stavba výjezdového stanoviště a zpevněných ploch nezbytných k zabezpečení příjezdu do areálu bude umístěna na části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 3577/2 a na pozemcích par. č. 384/13 a par. č. 6577/22 v k. ú. a obci Habry. Vlastníkem výše uvedených pozemků je Město Habry, se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 002 67 422.
K zajištění manipulačních ploch a ploch pro vlastní uvedenou stavbu je potřeba s městem Habry uzavřít smlouvu zakládající právo investora provést stavbu na pozemcích výše uvedených. Tato smlouva umožní podání žádosti o povolení stavby.
Usnesením č. 1652/35/2010/RK ze dne 2. 11. 2010 rada kraje rozhodla uzavřít s městem Habry, se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 002 67 422 smlouvu zakládající právo provést stavbu na část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 6579/1 a na pozemek par. č. 384/13 v k. ú. a obci Habry.
Smlouva na tyto pozemky byla uzavřena dne 16. 11. 2010.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu s městem Habry ještě na části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 3577/2 a na pozemku par. č. 6577/22 v k. ú. a obci Habry. Následně OM připraví návrh na majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků- převod darem do vlastnictví Kraje Vysočina.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedené smlouvy. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Habry, se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 002 67 422 smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry na části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 3577/2 a na pozemku par. č. 6577/22 v k. ú. a obci Habry.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz