Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-51

RK-11-2012-51.doc  RK-11-2012-51pr01.doc  RK-11-2012-51pr02.doc  RK-11-2012-51pr03.xls  RK-11-2012-51pr04.xls  RK-11-2012-51pr05.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-11-2012-51
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.

V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava o souhlas s projektovým záměrem orientovaným na rozvoj spolupráce s Dolním Rakouskem v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 (dále OP AT-CZ )., který je popsán v materiálu RK-11-2012-51, př. 1 a RK-11-2012-51, př. 2. Projekt Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel je zaměřen zejména na podporu regionálních zemědělských a potravinářských produktů (analýza využívání regionálních produktů včetně bioproduktů, vznik sítě spolupracujících subjektů odběratelé - dodavatelé, 6-9 stravovacích zařízení na každé straně využije regionálních potravin ve svých jídelníčcích, součástí je propagační kampaň na využívání regionálních potravin a biopotravin). Projekt je plánován pro území příhraničních krajů v Česku a Rakousku (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Vídeň). Projekt navazuje na rakouské zkušenosti s využíváním regionálních potravin, biopotravin a sezónních potravin.
Nositelem projektu je rakouská organizace Ressourcen Management Agentur (RMA), koordinátorem na české straně je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Právě ta navrhla partnerství Střední škole obchodu a služeb Jihlava.
Pravidla OP AT-CZ vyžadují spolufinancování partnera ve výši 10% celkových způsobilých výdajů a předfinancování projektových aktivit vzhledem ke zpětnému proplácení finančních prostředků. S ohledem na zkušenosti z jiných projektů financovaného ze stejného programu (Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých, EDU.REGION) a z důvodu souběžné realizace dalších projektů požádala Střední škola obchodu a služeb Jihlava o podporu na předfinancování ve výši 1 300 000 Kč (půjčka) a na spolufinancování 10% celkových způsobilých výdajů ve výši 147 123 Kč.
Rozpočet projektu je popsán v materiálu RK-11-2012-51, př. 4, předpokládané cash-flow v materiálu RK-11-2012-51, př. 3.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje informaci o projektu. Po seznámení s cash-flow by mohla na předfinancování stačit půjčka ve výši 800 000 Kč. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-11-2012-51, př. 5.
OŠMS dále předkládá k projednání záměr na poskytnutí prostředků na podporu realizace projektu v případě jeho schválení, a to jednak v podobě půjčky v roce 2012 ve výši maximálně 1 300 000 Kč na předfinancování projektu, a dále v roce 2014 účelové prostředky na spolufinancování projektu ve výši 10% celkových způsobilých výdajů, maximálně ve výši 147 000 Kč (6 005 EUR).
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele podporuje realizaci projektu.

Odbor ekonomický:
Realizace projektu bude mít přímý dopad na rozpočet kraje. Předfinancování ve výši 1 300 000 Kč bude řešeno poskytnutím půjčky z Fondu strategických rezerv a potřeba krytí vlastní spoluúčasti příspěvkové organizace v maximální výši 147 000 Kč se zohlední u kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Odbor regionálního rozvoje:
ORR nemá připomínky k navrženému usnesení.
Z pohledu projektů, které Střední škola obchodu a služeb Jihlava realizuje v rámci OP VK, nemám připomínek.

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
S projektovým záměrem OLVHZ souhlasí v případě reálného uplatnění a propagace regionálních potravin a podpory zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů z regionu.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy obchodu a služeb Jihlava dle materiálů
RK-11-2012-51, př. 1, RK-11-2012-51, př. 2 za podmínky schválení záměru poskytnout finanční podporu zastupitelstvem kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o projektu Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel dle materiálů RK-11-2012-51, př. 1 a RK-11-2012-51, př. 2;
* schválit záměr poskytnout Střední škole obchodu a služeb Jihlava v roce 2012 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 300 000 Kč, pokud bude schválen projekt dle materiálů RK-11-2012-51, př. 1 a RK-11-2012-51, př. 2;
* schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava ve výši 10% celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše 147 000 Kč (6 005 EUR) na realizaci projektu Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel dle materiálů
RK-11-2012-51, př. 1 a RK-11-2012-51, př. 2 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz