Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 11/2012, které se bude konat dne 13.03.2012 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2012
2. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-11-2012-02)
3. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-11-2012-03)
4. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-11-2012-04)
5. Koupě pozemku v k. ú. a obci Okříšky
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-11-2012-05)
6. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-11-2012-06)
7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-11-2012-07)
8. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-11-2012-08)
9. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-11-2012-09)
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 3 do přílohy M 1.
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-11-2012-10)
11. Zřízení věcného břemene na majetku Kraje Vysočina, převod pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-11-2012-11)
12. Koupě pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-11-2012-12)
13. Změna usnesení 0488/11/2011/RK
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-11-2012-13)
14. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    (10:05 10:10, L. Kettner, RK-11-2012-14)
15. Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    (10:10 10:15, L. Kettner, RK-11-2012-15)
16. Změna Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    (10:15 10:20, L. Kettner, RK-11-2012-16)
17. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC
    (10:20 10:25, L. Kettner, RK-11-2012-17)
18. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
    (10:25 10:30, I. Šmídová, RK-11-2012-18)
19. Žádost o spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO z Programu EFEKT
    (10:30 10:35, J. Joneš, RK-11-2012-19)
20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce
    (10:35 10:40, J. Matějek, RK-11-2012-20)
21. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
    (10:40 10:45, P. Bureš, RK-11-2012-21)
22. Projekt - Harmonizace při opatrování dětí
    (10:45 10:50, V. Švarcová, RK-11-2012-22)
23. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    (10:50 10:55, V. Švarcová, RK-11-2012-23)
24. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina na kalendářní rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    (10:55 11:00, V. Švarcová, RK-11-2012-24)
25. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2012
    (11:00 11:05, V. Švarcová, RK-11-2012-25)
26. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    (11:05 11:10, J. Běhounek, RK-11-2012-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012
    (11:10 11:15, I. Šteklová, RK-11-2012-27)
28. Návrh na poskytnutí dotace - účast na Mezinárodní hokejové škole 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    (11:15 11:20, I. Šteklová, RK-11-2012-28)
29. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    (11:20 11:25, K.Lisá, RK-11-2012-29)
30. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    (11:25 11:30, K. Lisá, RK-11-2012-30)
31. Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015
    (11:30 11:35, K. Lisá, RK-11-2012-31)
32. Změna usnesení č. 2015/40/2011/RK - prodloužení termínu vývozu a prezentace 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavě v zahraničí
    (11:35 11:40, K. Lisá, RK-11-2012-32)
33. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
    (11:40 11:45, K. Lisá, RK-11-2012-33)
34. Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace, předfinancování česko-rakouského projektu a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    (11:45 11:50, K. Lisá, RK-11-2012-34)
35. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
    (11:50 11:55, I. Fryšová, RK-11-2012-35)
36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (11:55 12:00, I. Fryšová, RK-11-2012-36)
37. Projekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
    (12:00 12:05, I. Fryšová, RK-11-2012-37)
38. Profil Kraje Vysočina - březen 2012
    (12:05 12:10, I. Fryšová, RK-11-2012-38)
39. Podlicenční smlouva
    (12:10 12:15, I. Fryšová, RK-11-2012-39)
40. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
    (12:15 12:20, I. Fryšová, RK-11-2012-40)
41. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012
    (12:20 12:25, M. Pech, RK-11-2012-41)
42. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
    (12:25 12:30, M. Pech, RK-11-2012-42)
43. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2011
    (12:30 12:35, M. Pech, RK-11-2012-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
    (12:35 12:40, M. Pech, RK-11-2012-44)
45. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
    (12:40 12:45, M. Pech, RK-11-2012-45)
46. Změny ve školském rejstříku
    (12:45 12:50, M. Pech, RK-11-2012-46)
47. Podpora učebních oborů
    (12:50 12:55, M. Pech, RK-11-2012-47)
48. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
    (12:55 13:00, M. Pech, RK-11-2012-48)
49. Pozice krajů ČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020
    (14:00 14:05, M. Hyský, RK-11-2012-49)
50. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna spočívající v koupi pozemku pro směnu
    (14:05 14:10, P. Kolář, RK-11-2012-50)
51. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz