Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-46

RK-11-2012-46.doc  RK-11-2012-46pr01.xls
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-11-2012-46
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval6 Změny ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 11/2012 dne 13. 3. 2012 zpracovali: K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření.
Ředitelé středních škol zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-11-2012-46, př. 1. Změny jsou formálního charakteru (výmaz míst poskytovaného vzdělávání).
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT a o části krajský úřad.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje projednat změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-11-2012-46, př. 1. V souladu se zněním § 145 výše uvedeného zákona ( Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. ) OŠMS navrhuje formu souhlasu rady kraje s příslušným záměrem (v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), pokud se jedná o změny administrativního charakteru. Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud rada kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem.
StanoviskaStanovisko OM
Odbor majetkový nemá k navrženým změnám ve školském rejstříku námitek za předpokladu, že tyto změny nebudou generovat neinvestiční či investiční náklady na stavební úpravy budov a jsou v souladu s kapacitami budov.

Stanovisko VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaný dne 5. března 2012 vzal na vědomí změny ve školském rejstříku.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u středních škol zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-11-2012-46, př. 1 kódy 1A, 2A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 16. 4. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz