Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-34

RK-11-2012-34.doc  RK-11-2012-34pr01.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-11-2012-34
NázevProjekt Vysočina fandí kultuře - propagace, předfinancování česko-rakouského projektu a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o půjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism, p. o. ) za účelem předfinancování česko-rakouského projektu s názvem Vysočina fandí kultuře - propagace .
Usnesením č. 0063/01/2012/ZK ze dne 14. 2. 2012 vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, p. o. Vysočina fandí kultuře - propagace předkládaného do Fondu malých projektů v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ) a dále schválilo závazek kraje na předfinancování tohoto projektu do výše 602 353 Kč (tj. 23 529 EUR) předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, p. o. ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 90 353 Kč (tj. 3 529 EUR) projektu Vysočina fandí kultuře - propagace z rozpočtu kraje.
Cílem projektu Vysočina fandí kultuře - propagace je realizace marketingové kampaně a propagace kulturních akcí konaných v Kraji Vysočina v roce 2012, za účelem zvýšení povědomí o kulturních akcích konaných v Kraji Vysočina mezi domácími, ale i zahraničními návštěvníky (návštěvníci převážně z Dolního Rakouska), a pomocí této kampaně přispět k turistickému oživení celého regionu. Mezi hlavní výstupy projektu patří: tvorba propagačních materiálů (tiskoviny, bannery), propagace v médiích v ČR i v Rakousku (tisk, internet), webová prezentace (vytvoření microsite ve dvoujazyčné verzi Čj - Nj) a tvorba propagačních předmětů (button).
Návrh řešení Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace byl schválen na 13. zasedání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko dne 15. 2. 2012.
Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu (dále jen OKPPCR ) navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout Vysočina Tourism, p. o. bezúročnou půjčku ve výši 602 353 Kč za účelem realizace projektu Vysočina fandí kultuře - propagace . Současně OKPPCR navrhuje provést rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Kultura o částku 602 353 Kč při současném převodu prostředků z Fondu strategických rezerv.
Finanční prostředky budou čerpány dle potřeb projektu na základě žádostí ředitele Vysočina Tourism, p. o., veškeré finanční prostředky budou vyčerpány v roce 2012. Ukončení celého projektu po stránce finančního vyúčtování a proplacení finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude do 31. 12. 2013.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu nemá připomínky. Projekt bude předfinancován převodem prostředků z Fondu strategických rezerv.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00330.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 602 353 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, za účelem realizace projektu Vysočina fandí kultuře -propagace dle materiálu RK-11-2012-34, př. 1;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 602 400 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu Vysočina Fandí kultuře - propagace .
Odpovědnost OKPPCR, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz