Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-28

RK-11-2012-28.doc  RK-11-2012-28pr01.pdf  RK-11-2012-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-11-2012-28
NázevNávrh na poskytnutí dotace - účast na Mezinárodní hokejové škole 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval I. Šteklová, Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina dlouhodobě podporuje celou řadu aktivit v oblasti sportu a účelného trávení volného času (např. vyhlášením grantových programů v oblasti sportu, pravidly na podporu pořádání sportovních mistrovství, dotacemi na pořádání sportovních akcí apod.) Jednou z podobných aktivit může být i Mezinárodní hokejová škola, která poprvé proběhla v červenci loňského roku, kdy HC Dukla Jihlava po dobu jednoho týdne, hostila nejtalentovanější mladé hokejisty (ročník ´98) z Finska. V letošním roce jedou recipročně hokejisté z Vysočiny do Finska. Mezinárodní hokejová škola 2012 se uskuteční v červenci 2012 v Tampere ve Finsku. Za Vysočinu se akce zúčastní 23 mladých hokejistů a 5 dospělých. HC Dukla Jihlava, s. r. o. zastoupená panem Bedřichem Ščerbanem se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o finanční podporu ve výši 176 153 Kč na krytí nákladů spojených s dopravou na Mezinárodní hokejovou školu 2012. Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu
RK-11-2012-28, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana. Na základě výše uvedených skutečností odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje poskytnout HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750, dotaci ve výši 176 153 Kč na krytí nákladů spojených s dopravou na Mezinárodní hokejovou školu 2012.
S podporou výše uvedené akce bylo počítáno již při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 a dotaci navrhujeme hradit z kapitoly Zastupitelstvo kraje z položky Mezinárodní spolupráce.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.

Odbor školství, mládeže a sportu:
OŠMS s podporou výše uvedené akce souhlasí. Jedná se o zajímavou akci, která bude mít dlouhodobí charakter. Navrhujeme projednat s příjemcem dotace HC Duklou Jihlava snížení finančního zatížení rodičů tím, že si z vlastních prostředků zaplatí alespoň odměny trenérům.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce ve výši 176 153 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750, na krytí nákladů souvisejících s dopravou na Mezinárodní hokejovou školu 2012, dle materiálu RK-11-2012-28, př. 2;
Odpovědnost OSH, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz