Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-20

RK-11-2012-20.doc  RK-11-2012-20pr01.doc  RK-11-2012-20pr02.doc  RK-11-2012-20pr03.xls  RK-11-2012-20pr04.xls  RK-11-2012-20pr05.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-11-2012-20
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyhodnocení Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 18. 9. 2007 usnesením č. 0348/05/2007/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 13/2007 a dále je upravilo Dodatkem č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 5. 2008 usnesením č. 0198/03/2008/ZK, a Dodatkem č. 2, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 27. 1. 2009 usnesením č. 0052/01/2009/ZK (dále jen Zásady ).
Rada Kraje Vysočina dne 10. 1. 2012 usnesením č. 0083/02/2012/RK vyhlásila Výzvu č. 6/2012 - zemědělské akce k Zásadám dle materiálu RK-11-2012-20, př. 1 a jmenovala hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-11-2012-20, př. 2 (neveřejná příloha).
Návrh řešení Dne 13. 2. 2012 se sešlo 5 členů hodnotitelské komise a bylo otevřeno 25 obálek se žádostmi k Výzvě č. 6/2012 - zemědělské akce. Dne 1. 3. 2012 se sešla hodnotitelská komise ve složení 4 členů, kdy každý člen samostatně hodnotil a bodoval jednotlivé žádosti dle kritérií uvedených ve Výzvě č. 6/2012 - zemědělské akce. Celkem bylo hodnoceno 25 žádostí. Hodnotitelskou komisí bylo navrženo 24 žádostí k podpoře o finanční příspěvek (dále jen dotace ) dle materiálu RK-11-2012-20, př. 3. Jedna žádost nesplnila podmínky Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce, dle materiálu RK-11-2012-20, př. 4.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství předkládá Radě Kraje Vysočina návrh hodnotitelské komise na poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2012-20, př. 3 v celkové výši 950 000 Kč a na neposkytnutí dotace v rámci Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2012-20, př. 4.
S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva dle materiálu RK-11-2012-20, př. 5.
StanoviskaOdbor informatiky: Položky jsou zaevidovány v systému eDotace - ID ZZ00249.001 až ID ZZ00249.0025.
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, na kapitole Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj je na opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství - (výzva Zemědělské akce) uvažováno s finanční částkou 950 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu RK-11-2012-20, př. 3;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu RK-11-2012-20, př. 4;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-11-2012-20, př. 5.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz