Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-28

RK-34-2011-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-34-2011-28
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2010
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolaní a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.
Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2010 . V průběhu roku 2011 došlo ke změně některých rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje byly vráceny na MZ ČR finanční prostředky v celkové výši 104 123,50 Kč.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 29 500 Kč, pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 4 164,50 Kč, pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 70 459 Kč z důvodu změny rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a vrácení dotace na účet MZ ČR.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Pro úplnost se k věci dodává, že v případě Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace vratka provozní dotace 29 500,- Kč je provedena na základě změnového rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 1020009/2010/VZV/RM/ROZ-II a u Nemocnice Nové Město na Moravě jde o rozhodnutí č. 1010145/2010/VZV/RM/ROZ-II (vratka 4 164,50 Kč).
U Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace se pak jedná o 2 změnová rozhodnutí, rozhodnutím č. 1020157/2010/VZN/RM/ROZ-II. vrácena částka 47 125,- Kč a rozhodnutím
č. 1010499/2010/VZN/RM/ROZ-II. částka 23 334,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci příjmové části rozpočtu kraje snížení položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vrácenou účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2010 (ÚZ 35015)
ve výši 104 123,50 Kč;
* v rámci výdajové části rozpočtu - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
(ÚZ 35015) o celkovou částku 104 123,50 Kč, z toho:
- 29 500 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 4 164,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 70 459 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku:
- 29 500 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
- 4 164,50 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace;
- 70 459 Kč pro Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz