Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-20

RK-34-2011-20.doc  RK-34-2011-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-34-2011-20
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Polná
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Polná.
Na OM se obrátilo město Polná se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků dotčených stavbou Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd v Polné . Město hodlá na tuto akci využít dotačních prostředků ze SFDI a jednou z podmínek pro přidělení dotace je majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Jedná se o tyto pozemky: par. č. 2379/5 - ost. plocha, silnice, par. č. 2456/1 - ost. plocha, silnice, par.č. 2476/5 - ost. plocha, silnice a par. č. 2510/8 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Polná. Celkově má být uvedenou stavbou dotčeno cca 1 110 m2.
Pro vydání stavebního povolení na tuto stavbu již byla mezi Krajem Vysočina a městem Polná uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu (usnesení 1132/24/2011/RK).
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Polná smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže po realizaci stavby a předložení geometrických plánů na oddělení částí pozemků zastavěných chodníky darovat zastavěné pozemky do vlastnictví města Polná a město se zaváže tyto pozemky do svého vlastnictví přijmout. Zveřejnění záměru darování částí pozemků dotčených výše uvedenou stavbou proběhlo ve dnech 2. 9. - 3. 10. 2011. Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Polná smlouvu o budoucí darovací smlouvě na chodníkem zastavěné části dotčených pozemků.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny požaduje po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření převést zastavěné části pozemků do vlastnictví města Polná.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Polná smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 2379/5, par. č. 2456/1 par. č. 2476/5 a par. č. 2510/8 v k.ú. a obci Polná dotčených stavbou Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd v Polné a město Polná se zaváže zastavěné části pozemků do svého vlastnictví přijmout.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. listopadu 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz