Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-18

RK-25-2011-18.doc  RK-25-2011-18pr01.doc  RK-25-2011-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-25-2011-18
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů
Zpracoval J. Tvrzová, J. Krejčí
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na akci Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů .
Uvedená akce řeší rekonstrukci celkem 8 výtahů v objektech (DRJ 1, DRJ 2, PAS, Porodnice a Dětský pavilon) Nemocnice Pelhřimov.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 14 400 000 Kč bez DPH na základě rozpočtových nákladů na stavbu stanovených zpracovatelem projektové dokumentace projekční kanceláří ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pod. předpisů (dále jen zákon). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídek dne 28. 6. 2011. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 14. 7. 2011 ve 12,00 hod. V této lhůtě podalo své nabídky celkem 5 uchazečů. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a posouzením kvalifikace. Jednání hodnotící komise bylo zahájeno dne 15. 7. 2011 v 9,00 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon). Kontrole úplnosti nevyhověla jedna nabídka. Poté byla posouzena kvalifikace uchazečů. U třech uchazečů byly zjištěny nedostatky v kvalifikaci, pro které byli požádáni v souladu
s § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o jejich objasnění a doplnění. Na druhém jednání dne 26. 7. 2011 hodnotící komise dokončila posuzování kvalifikace (jeden uchazeč nedoplnil kvalifikaci podle požadavků zadavatele a byl proto vyřazen) a posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadávací dokumentace. Žádná nabídka nevyžadovala vysvětlení nejasností ani nevykazovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Poté bylo provedeno vyhodnocení nabídek podle stanoveného hodnotícího kritéria.
Ze všech jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu
RK-25-2011-18, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována
Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je obsahem materiálu RK-25-2011-18, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010 s nabídkovou cenou 9 216 000 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-25-2011-18, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů dle materiálu RK-25-2011-18, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů ;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz