Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-78upr1

RK-25-2011-78upr1.doc
Číslo materiálu78upr1
Číslo jednacíRK-25-2011-78upr1
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2011 - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 513/07/2010/ZK schválilo rozpočet pro rok 2010. Na provoz Národního onkologického registru (dále jen NOR) byla v rámci kapitoly Zdravotnictví vyčleněna částka 300 tis. Kč, a to v rámci § 3549 s tím, že příspěvek bude využit pro všechna pracoviště v rámci Kraje Vysočina.
Národní onkologický registr České republiky je celoplošným populačním registrem provozovaným od roku 1976. Jeho úlohou je registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, které jsou využívány jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.
Údaje registru slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. Zpravodajskými jednotkami jsou zdravotnická zařízení, na kterých bylo onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno. Údaje o pacientech do registru zasílají speciálně určení a vyškolení zdravotničtí pracovníci.

Popis činností, které jsou v rámci NOR vykonávány v okresních pracovištích:
* třídění došlých onkologických hlášení + přiřazování příloh, které dochází zvlášť, rozesílání žádostí o doplnění údajů, rozesílání kontrolních hlášení k doplnění, třídění listů o prohlídce mrtvého, archivace.
* zpracování průběžně přicházejících onkologických hlášení: kontrola a doplnění dat onkologického hlášení dle přiřazených příloh tj. histologického nálezu, propouštěcích zpráv, operačního protokolu, konziliárních vyšetření, listu o prohlídce mrtvého v případě zemřelých osob -údaje kontroluje u každého pacienta lékař.
* zkontrolované hlášení pořizuje sestra z papírové formy do elektronické formy onkologického hlášení v programu AMISR a následně provede zápis onkologického hlášení do evidenční knihy jak na magnetickém mediu, tak v papírové formě a provede archivaci papírové formy hlášení včetně příloh.
* zpětné kontroly: čtvrtletní kontrola zemřelých pacientů dle listu o prohlídce mrtvého, ověření zda jsou onkologicky nahlášení všichni pacienti, kteří mají v diagnoze uveden zhoubný nádor; pokud nahlášení chybí, je nutné dotypování.
* zpracování kontrolních onkologických hlášení (po 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10., a dále po každých 5 letech a při úmrtí) - většinou čtvrtletně tisk požadavků onkologických hlášení, rozesílání na dispenzarizující pracoviště, údaje z vrácených vyplněných kontrolních hlášení se kontrolují a pořizují do systému.

Popis činností v regionálním pracovišti:
Od 1. 1. 2007 převzalo krajské pracoviště NOR již v plném rozsahu organizačně-metodické řízení okresních pracovišť NOR v Kraji Vysočina. Kromě výše uvedených činností okresního pracoviště je toto pracoviště odpovědno za výkon následujících činností:
* odpovědnost za kvalitu vstupních dat do NOR v rámci kraje;
* členství vedoucího lékaře regionálního pracoviště NOR v Radě NOR;
* zajištění a rozdělování financí z celostátního příspěvku MZ;
* zajištění školících a vzdělávacích akcí NOR v regionu;
* účast na celostátních školících akcích NOR.
V praxi k výše uvedenému náleží také časově náročné analýzy dat, rozbory chybovosti a zajišťování nápravy, zpracování statistik a zpráv pro Radu NOR.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje rozdělit finanční prostředky v celkové rozpočtované výši 300 tis. Kč tak, aby 10 000 Kč bylo určeno na provoz krajského pracoviště v Jihlavě (provoz, pořádání seminářů, kontrolní činnost) a zbývajících 290 tis. Kč bylo rozděleno na jednotlivá pracoviště podle počtu nahlášených nových případů do centrálního registru. Prostředky budou použity k zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť (kancelářská technika, skříně pro uchování písemné dokumentace, výpočetní technika) a na pokrytí mzdových nákladů v následujících výších:

Pracoviště počet hlášení Celkem k rozdělení
Nemocnice Havlíčkův Brod 729 55 445 Kč
Nemocnice Jihlava 895 78 070 Kč vč. 10 000 Kč
Nemocnice Nové Město na Moravě 929 70 655 Kč
MUDr. Josef Hyll, Třebíč 804 61 150 Kč
Nemocnice Pelhřimov 456 34 680 Kč
Celkem: 3 813 300 000 Kč
V rámci okresu Třebíč je tato péče zajišťována nestátním zdravotnickým zařízením MUDr. Josef Hyll, klinická onkologie, kterému jsou prostředky poskytovány formou neinvestiční dotace.
Nemocnicím jsou finanční prostředky poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu nemá připomínky a pro úplnost uvádí, že ve schváleném rozpočtu je vyčleněna částka 300 tis. Kč pro shora uvedený účel.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00149.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci nestátnímu zdravotnickému zařízení MUDr. Josef Hyll, IČO 47441895, ve výši 61 150 Kč na provoz okresního pracoviště NOR dle materiálu RK-25-2011-78, př. 1;
schvaluje
* v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč;
* v rámci výdajové části rozpočtu, kapitoly Zdravotnictví a § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 238 850 Kč s určením pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci............. ......55 445 Kč,
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci...............................78 070 Kč,
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.......................... 34 680 Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci...... .. 70 655 Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 55 445 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 78 070 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 34 680 Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 70 655 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů;
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče zvýšení položky 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám o částku 61 150 Kč s určením pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Josef Hyll, IČO 47441895 k zajištění provozu pracoviště Národního onkologického registru v Třebíči.
Odpovědnost ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz