Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-38upr1

RK-25-2011-38upr1.doc
Číslo materiálu38upr1
Číslo jednacíRK-25-2011-38upr1
NázevNávrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na poskytnutí věcného daru CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina a Statutárnímu městu Jihlavě.
V rámci koncepční propagace světově významného hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera (1860-1911), jehož 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí si připomínáme v letech 2010 a 2011, schválila Rada kraje Vysočina dne 3. 6. 2008 usnesením č. 0721/18/2008/RK záměr v letech 2008-2011 každoročně zajistit vydání CD s nahrávkami Mahlerových děl, které budou provedeny renomovanými hudebními tělesy na území kraje. Uvedený záměr navazoval na první vydání CD v roce 2007 se zvukovým záznamem koncertu Symfonie č. 4 Gustava Mahlera.
Dle výše uvedeného usnesení bylo v letech 2008 - 2010 každoročně zajištěno vydání CD s nahrávkami Mahlerových děl v počtu 1 500 ks na základě veřejné zakázky. Tato CD byla určena především pro reprezentační účely kraje a část z nich formou věcného daru předávána pro reprezentační i prodejní účely příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem na úseku kultury a dále příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, která propaguje nově vznikající ediční řadu i v rámci prezentačních akcí v oblasti cestovního ruchu. Dále bylo z každého vydání CD darováno 150 ks Statutárnímu městu Jihlavě, které s Krajem Vysočina úzce spolupracovalo na přípravě oslav mahlerovských výročí a současně jako provozovatel Domu Gustava Mahlera může cíleně oslovit zájemce o Mahlerovo dílo.
V letošním roce odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu rovněž zrealizoval v souladu s platnými Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo dodání 1 500 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 18. 5. 2010 v Jihlavě, program - Gustav Mahler: Symfonie č. 1, int. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, dirigent Zdeněk Mácal (dále jen CD Mahler 2011 ).
Dodavatel, společnost Arco Diva management, s. r. o., ve stanoveném termínu výše popsanou zakázku splnil a dne 17. 5. 2011 proběhl v rámci festivalu Mahler Jihlava 2011, Hudba tisíců slavnostní křest tohoto, v pořadí již pátého, CD.
Návrh řešení Vzhledem k prioritnímu zájmu propagace Mahlerovy osobnosti a jeho tvorby ve spojení s naším regionem navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout formou věcného daru celkem 350 ks CD Mahler 2011 v celkové hodnotě 75 390 Kč příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu, dle materiálu RK-25-2011-38, př. 1. Poskytnutá CD Mahler 2011 budou organizacemi využita pro reprezentační i prodejní účely. Vzorová darovací smlouva mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina je uvedena v materiálu RK-25-2011-38, př. 2. Současně odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout věcný dar 150 ks CD Mahler 2011 v celkové hodnotě 32 310 Kč Statutárnímu městu Jihlavě, dle materiálu
RK-25-2011-38, př. 3.
StanoviskaOdbor informatiky:
Poskytnutí věcného daru bylo zaevidováno v systému eDotace - ID O00150.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout:
* věcný dar 350 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 18. 5. 2010 v Jihlavě - Gustav Mahler: Symfonie č. 1, v celkové hodnotě 75 390 Kč příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina uvedeným v materiálu RK-25-2011-38, př. 1 dle vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu
RK-25-2011-38, př. 2;
* věcný dar 150 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 18. 5. 2010 v Jihlavě - Gustav Mahler: Symfonie č. 1, v celkové hodnotě 32 310 Kč Statutárnímu městu Jihlavě dle darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-25-2011-38, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz