Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-68

RK-25-2011-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-25-2011-68
NázevFOND VYSOČINY - zrušení usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zrušení usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK doporučující zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 035/242/10 řešící prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj vesnice 2010.
Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 035/242/10 byla obec Skorotice povinna dokončit projekt Oprava místní komunikace Chlébské II. etapa do 16. 7. 2011 s vyúčtováním do 16. 8. 2011. Dne 8. 6. 2011 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) žádost obce Skorotice o prodloužení realizace projektu do
30. 11. 2011 z důvodu snížení příjmů rozpočtu obce a splátky půjčky na realizaci předchozí investiční akce. Na základě této žádosti doporučila rada kraje usnesením č. 1209/24/2011/RK zastupitelstvu kraje rozhodnou uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 035/242/10 řešící prodloužení realizace dotčeného projektu.
Dne 25. 7. 2011 obdržel krajský úřad prostřednictvím datové schránky závěrečnou zprávu a vyúčtování předmětného projekt dokládající, že obec Skorotice nakonec zvládla realizovat projekt v řádném termínu včetně úhrady jeho celkových nákladů.
Návrh řešení Prodloužení termínu realizace projektu je nyní irelevantní. ORR proto navrhuje radě kraje zrušit usnesení č. 1209/24/2011/RK doporučující zastupitelstvu kraje tento dodatek uzavřít.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 9. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz