Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-65

RK-25-2011-65.doc  RK-25-2011-65pr01.xls  RK-25-2011-65pr02.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-25-2011-65
NázevZměna přílohy žádosti v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení změny přílohy žádosti projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina jako partner (dále jen RAILHUC ).
Cílem projektu je výměna zkušeností mezi městy a regiony Střední Evropy v oblasti místní a regionální dopravy z hlediska jejího napojení na hlavní evropskou dopravní síť, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměna zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci.
Dokumentace k podání žádosti projektu RAILHUC byla předložena na jednání zastupitelstva kraje dne 1. 2. 2011 a tato dokumentace byla schválena usnesením č. 0047/01/2011/ZK ( Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje prohlášení skutečností uvedených v ZK-01-2011-43, př. 1; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-01-2011-43, př. 1; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 735 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 Euro, tj. max. 30 000 Euro) na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu. )
Návrh řešení V rámci přípravy projektu byly lead partnerem navrženy změny, které ovlivnily celkové náklady projektu a jeho partnerů, včetně kofinancování. Díky přepracování žádosti byly sníženy celkové náklady Kraje Vysočina jako projektového partnera číslo 3 u kofinancování projektu z původní částky 30 000,-€ na 29 852,86€. Starší verzi Prohlášení o spolufinancování je třeba nahradit aktuální verzí, podle skutečné výše nákladů.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina změnit usnesení č. 0047/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-43, př. 1, nahradí materiálem RK-25-2011-65, př. 1. Česká verze materiálu RK-25-2011-65, př. 1 je obsahem materiálu RK-25-2011-65, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0047/01/2011/ZK tak, že materiál
ZK-01-2011-43, př. 1 nahradí materiálem RK-25-2011-65, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz