Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-61

RK-25-2011-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-25-2011-61
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval A. Zítková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím účelových dotací od řídícího orgánu, tedy od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účty kraje za účelem zajištění průběžného financování grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina (dále také
GG č. 1 ), Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina (dále také GG č. 2 ) a Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina (dále také GG č. 3) financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ).
V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace jednotlivých globálních grantů byly předloženy řídícímu orgánu souhrnné žádosti o proplacení výdajů v rámci globálních grantů a vyúčtování poskytnutého předfinancování. V rámci GG č. 1 byly vyúčtovány výdaje grantových projektů ve výši 5 537 811 Kč (z toho v rámci souhrnné žádosti č. 6/1.2.02 ve výši 2 617 021,19 Kč
a souhrnné žádosti č. 7/1.2.02 ve výši 2 920 789,81 Kč), v rámci GG č. 2 byly vyúčtovány výdaje grantových projektů ve výši 11 728 839,29 Kč (z toho v rámci souhrnné žádosti
č. 5/1.3.02 ve výši 2 180 895,72 Kč, souhrnné žádosti č. 6/1.3.02 ve výši 3 698 280,13 Kč a souhrnné žádosti č. 7/1.3.02 ve výši 5 849 663,44 Kč) a v rámci GG č. 3 byly vyúčtovány výdaje grantových projektů ve výši 12 879 128,37 Kč.
Souhrnné žádosti byly schváleny v plné výši a ve dnech od 20. 7. 2011 do 29. 7. 2011 byly připsány na zvláštní bankovní účty globálních grantů dotace ve výši GG č. 1 - 5 537 811 Kč, GG č. 2 - 11 728 839,29 Kč a GG č. 3 - 12 879 128,37 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje schválit rozpočtová opatření vyplývající z přijetí účelových dotací z MŠMT na zvláštní účet kraje
č. 4 200 150 781/6800 ve výši 5 537 811 Kč, na účet č. 4 200 150 802/6800 ve výši
11 728 839,29 Kč a na účet 4 200 150 773/6800 ve výši 12 879 128,37 Kč. Dotace jsou kraji poskytnuty za účelem financování grantových projektů realizovaných v rámci výše uvedených globálních grantů financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 537 811 Kč; 11 728 839,29 Kč a 12 879 128,37Kč, které byly připsány na zvláštní účty globálních grantů dne 20. 7. 2011, 22. 7. 2011
a 29. 7. 2011. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 537 811,- Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 11 728 839,29 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 12 879 128,37 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz