Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-56

RK-25-2011-56.doc  RK-25-2011-56pr01.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-25-2011-56
NázevPodpora učebních oborů - motivační stipendia
Zpracoval Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce.
Rada kraje schválila dne 8. 12. 2009 usnesením č. 1788/37/2009/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 09/09 (dále jen Pravidla Rady kraje Vysočina ).
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2010 dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0513/07/2010/ZK rozpočet kraje na rok 2011. V Rozpočtu kraje 2011 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora učebních oborů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti) - je uvažována částka 3 000 000 Kč na Podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v nedostatkových oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina obdržel OŠMS 356 žádostí žáků středních škol o poskytnutí motivačních stipendií. Podmínky pro přidělení motivačního stipendia splnilo v I. pololetí školního roku 2010/2011 191 žáků s celkovou částkou podpory 527 000 Kč, která jim byla vyplacena v měsíci dubnu 2011. V materiálu RK-25-2011-56, př. 1 předkládáme jmenovitý seznam žáků středních škol, kteří splnili kritéria přiznání motivačního stipendia, včetně vyčíslení částky, která jim má být vyplacena. Za II. pololetí školního roku 2010/2011 splnilo podmínky 179 žáků a celková částka přiznaných motivačních stipendií činí 509 500 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje na vědomí jmenovitý seznam žádostí žáků středních škol, kteří splnili kritéria stanovená Pravidly Rady kraje Vysočina pro přiznání motivačního stipendia dle materiálu RK-25-2011-56, př. 1. OŠMS navrhuje tyto žádosti žáků podpořit v celkové výši 509 500 Kč.
Motivační stipendia jsou evidována v systému eDotace pod ID PR00045-01. ID žádostí jsou uvedeny v materiálu RK-25-2011-56, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 je na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v nedostatkových oborech (ÚZ 00320) uvažováno s částkou 3 000 tis. Kč.

Odbor informatiky
Stipendia jsou zaevidována v systému eDotace - ID PR00045-01.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
poskytnutí motivačních stipendií žákům uvedeným v materiálu RK-25-2011-56, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz