Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-54

RK-25-2011-54.doc  RK-25-2011-54pr01.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-25-2011-54
NázevZákladní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuTímto materiálem OŠMS Radě kraje Vysočina navrhuje vyslovit souhlas s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením povolili žákům se zdravotním postižením pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.

Těžce zdravotně postižení žáci byli podle dřívějších školských právních předpisů osvobozeni od povinné školní docházky nebo měli několik odkladů povinné školní docházky a k základnímu vzdělávání byli přijati až v pozdějším věku v souvislosti se změnou právních předpisů. Přesto, že tito žáci ve školním roce 2010/2011 dosáhli dvacátého roku věku, neabsolvovali dosud všech 10 ročníků základního vzdělávání a nezískali tedy základy vzdělání (v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb).
Ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, požádali o souhlas povolit pokračování v základním vzdělávání těžce zdravotně postiženým žákům, tj. žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem, do dvacátého šestého roku věku. Jedná se o žáky, kteří jsou převážně vzděláváni podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Vzdělávání podle tohoto vzdělávacího programu trvá deset ročníků, ukončením uvedeného vzdělávacího programu získá žák základy vzdělání.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může ředitel školy žákovi se zdravotním postižením ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 pak s účinností od 1. července 2006 se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. Kompetence ředitele školy povolit pokračování v základním vzdělávání do 26 let věku se tedy týká pouze žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami nebo autismem, kteří buď mají právo se vzdělávat v základní škole speciální (§16 odst. 8 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb.) nebo se v této škole v souladu s § 48 zákona č. 561/2004 Sb., vzdělávají.
OŠMS navrhuje radě kraje vydat souhlas s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, zřizovaných krajem Vysočina, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-25-2011-54, př. 1, (celkem 7 žáků) pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-25-2011-54, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz