Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-49

RK-25-2011-49.doc  RK-25-2011-49pr01.doc  RK-25-2011-49pr02.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-25-2011-49
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele stavebních prací III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně spočívající v rekonstrukci povrchů a modernizace silnice III/35314. Projektová dokumentace řeší úsek silnice III/35314 z Nového Města na Moravě do obce Tři Studně. Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění na IS VZ US. Nabídku v soutěži podalo celkem 8 uchazečů. Z hodnocení nebyla vyřazena žádná nabídka. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-25-2011-49, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na stavební práce je zajištěno z částečně z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 příloha D2 a částečně z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 (Odštěpný závod Vysočina, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov), s nabídkovou cenou ve výši 16 711 040,94 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-25-2011-49, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle materiálu RK-25-2011-49, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně , dle materiálu RK-25-2011-49, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně uchazeči STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 (Odštěpný závod Vysočina, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov), v souladu s materiálem
RK-25-2011-49, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz