Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-44

RK-25-2011-44.doc  RK-25-2011-44pr01.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-25-2011-44
NázevInformační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
Zpracoval E. Navrátilová, R. Habán
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina schválil nařízením RK č. 3/2005 ze dne 19. 4. 2005 Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina, jehož aktualizace byla zpracována v roce 2009 (http://www.kr-vysocina.cz/ochrana-ovzdusi/ds-300138/p1=4963). V tomto programu je navrženo jako jedno z opatření optimalizace sítě imisního monitoringu a ambulantního měření.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě zpracoval na žádost kraje návrh na provozování informačního systému o kvalitě ovzduší v Kraji Vysočina nad rámec státního monitoringu. Systém by měl široké veřejnosti poskytovat aktuální informace o stavu ovzduší v kraji, systém také bude podpůrným nástrojem pro rozhodování a výkon státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší. Usnesením rady č. 0907/18/2010/RK bylo uloženo odboru životního prostředí pokračovat v přípravě projektu Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina a jednat s obcemi o partnerství v projektu.
Předběžný zájem obcí byl zjištěn dopisem radního, informační schůzka se pro zájemce ze strany obcí Kraje Vysočina uskutečnila v dubnu v sídle Zdravotního ústavu v Jihlavě.
V průběhu června byla Zdravotním ústavem zpracována studie proveditelnosti. Tento podkladový materiál, který není pro Kraj Vysočina závazný, je přílohou materiálu
RK-25-2011-44, př. 1. Studie blíže popisuje navržený systém.
Z průběhu dalších příprav a projednání vyplynulo, že se již nebude jednat o projekt, jehož nositelem měl být Zdravotní ústav, ale že měřící technika může být pořízena mimo finanční spoluúčast kraje. Kraj pak může realizovat Informační systém o kvalitě ovzduší v Kraji Vysočina zadáním veřejné zakázky na služby (poskytnutí on-line dat do veřejně přístupného informačního systému, vytvoření emisně-imisního modelu sledovaných lokalit, interpretace naměřených dat v širších souvislostech a mapové výstupy).
Rozpočet na výše uvedenou službu po dobu 5 let (1.1. 2012 - 31.12.2016) by činil maximálně 1,2 mil. Kč ročně bez DPH, celkem tedy 6 mil. Kč bez DPH. V rozpočtu Kraje Vysočina nejsou na tuto realizaci alokovány žádné finanční prostředky.
Návrh řešení Odbor životního prostředí předkládá radě kraje na vědomí studii proveditelnosti Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina a doporučuje, aby rada kraje rozhodla o realizaci Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina.
Realizace bude spočívat v nákupu služby monitoringu kvality ovzduší dle Popisu problému Krajem Vysočina po dobu 5 let. Realizace povede k naplnění opatření strategického dokumentu kraje Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor majetkový poskytne potřebnou metodickou pomoc při přípravě veřejné zakázky na služby.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
podkladový materiál - studie proveditelnosti pro Kraj Vysočina dle materiálu RK-25-2011-44, př. 1;
rozhoduje
realizovat Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina ;
ukládá
odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s odborem majetkovým zahájil přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky k realizaci Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina .
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz