Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-42

RK-25-2011-42.doc  RK-25-2011-42pr01.doc  RK-25-2011-42pr02.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-25-2011-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2011
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR v kraji Vysočina získané za podmínek uzavřené smlouvy mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a krajem Vysočina o poskytnutí finančních prostředků v rámci Radonového programu ČR na vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu pomocí stopových detektorů. Tato smlouva byla schválena usnesením rady kraje
č. 0563/16/2004/RK dne 4. 5. 2004. A dále státní účelové neinvestiční dotace získané za podmínek zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) v platném znění a prováděcí vyhlášky
MFČR č. 461/2005 Sb. za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech.
Návrh řešení Rozbor předkládáme na základě usnesení rady kraje 0067/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 (souhlas RK s průběžným vyplácením účelové dotace na monitoring radonu a pololetní předkládání rozpočtového opatření RK ke schválení) se specifikací celkového rozsahu poskytnuté dotace od SÚJB na monitoring radonu v našem kraji (ÚZ 75115), jejíž celková výše v I. pololetí 2011 činila 0 Kč dle materiálu RK-25-2011-42, př. 1.
Dále předkládáme rozbor na základě usnesení rady kraje 0066/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 (souhlas RK s průběžným vyplácením účelové dotace na realizaci protiradonových opatření a pololetní předkládání rozpočtového opatření RK ke schválení) se specifikací celkového rozsahu poskytnuté státní dotace od MF ČR a její použití na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech (ÚZ 98035), poskytnuté v I. pololetí roku 2011 v celkové částce 749 777,75 Kč dle materiálu RK-25-2011-42, př. 2. Rozpočet kraje na rok 2011 bude povýšen o částku 749 777,75 Kč.
StanoviskaEkonomický.odbor.nemá připomínky.k.navrhovanému.rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický.odbor.rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ČR v celkové výši 749 777,75 Kč na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR v Kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2011 dle materiálu RK-25-2011-42, př. 1;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR v celkové výši 749 777,75 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2011 (dle materiálu RK-25-2011-42, př. 2);
* rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2011 dle materiálu RK-25-2011-42, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz