Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-33

RK-25-2011-33.doc  RK-25-2011-33pr01.doc  RK-25-2011-33pr02.doc  RK-25-2011-33pr03.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-25-2011-33
NázevInformace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí penále
Zpracoval Č. Niederle
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a současně se zabývá žádostí o prominutí penále z tohoto odvodu.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl ve dnech 18. 1. a 25. 1. 2011 následnou veřejnosprávní kontrolu na místě u Fotbalové školy Třebíč se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČO 66610591 (dále jen příjemce). Předmětem kontroly bylo mj. použití veřejné finanční podpory poskytnuté z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Jednorázové akce 2009 na projekt Fotbal pomáhá handicapovaným . Tato finanční podpora byla příjemci poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 120/221/09 (dále jen smlouva) ze dne 13. 8. 2009 v souladu s usnesením řídícího výboru Grantového programu na podporu projektů jednorázových a sportovních aktivit Jednorázové akce 2009 č. 002/02/2009/ŘVJA ze dne 16. 4. 2009.
Následnou veřejnosprávní kontrolou bylo odborem kontroly zjištěno porušení rozpočtové kázně příjemcem z důvodu neoprávněného použití peněžních prostředků ve výši
9 976,08 Kč. Jednalo se o peněžní prostředky z veřejné finanční podpory použité sice na smluvně vymezený účel, ale vynaložené před smluvně stanovenou dobou realizace, a také o část nákladů ve výši 478 Kč, které nesouvisely s realizací projektu.
Na základě tohoto kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 3. 3. 2011 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 9 977 Kč (viz příloha č. 1). Protože se příjemce proti tomuto platebnímu výměru dne 23. 3. 2011 odvolal, byl celý spis v dubnu 2011 předán k přezkoumání z hlediska dodržování zákonnosti Ministerstvu financí, které poté rozhodnutím čj. 12/40 966/2011 - 124 ze dne 21. června 2011 odvolání proti platebnímu výměru za porušení rozpočtové kázně zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo. Příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně uhradil dne 13. 5. 2011.
Dne 28. 6. 2011 uložil Krajský úřad Kraje Vysočina, na základě ustanovení § 22 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příjemci platebním výměrem povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 400 Kč (viz příloha č. 2). Příjemce penále uhradil dne 13. 7. 2011 a následně požádal dopisem ze dne 25. 7. 2011 (viz příloha č. 3) o prominutí tohoto penále.
Návrh řešení Informace o uložení a úhradě odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně je podávána radě kraje na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice k zajištění kontrolní činnosti. Prominutí povinnosti penále může podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, povolit orgán, který o poskytnutí finanční podpory rozhodl, a to na základě písemné žádosti příjemce podpory. Rada Kraje Vysočina je oprávněna prominout vyměřené penále za porušení rozpočtové kázně nebo žádost příjemce o prominutí odvodu zamítnout.
Vzhledem k okolnosti, že finanční prostředky byly kromě částky 478 Kč použity na smluvně vymezený účel a došlo pouze k nedodržení doby realizace projektu, navrhuje odbor kontroly radě kraje prominout povinnost úhrady penále ve výši 4 400 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 58313/2011 ze dne 28. 6. 2011.
Odpuštění penále nebo jeho části bude v případě schválení veřejnou podporou malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Skutečnost, že příjemce nemá vyčerpaný limit (200 000 EUR) dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, je doložena mj. jeho čestným prohlášením (viz příloha č. 3).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s navrhovaným řešením, finanční prostředky byly využity ke smluvně vymezenému účelu v rámci dotačního programu Jednorázové akce 2009 .
Odbor informatiky: žádost o prominutí penále je zaevidována v systému eDotace - ID O00147.0002.
Ekonomický odbor nemá připomínky ani námitky k předloženému materiálu.
Odbor regionálního rozvoje: nemá připomínky k předkládanému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 9 977 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 18049/2011 ze dne 3. 3. 2011 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 400 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 58313/2011 ze dne
28. 6. 2011 Fotbalové škole Třebíč se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČO 66610591;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-25-2011-33, př. 3 prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 400 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 58313/2011 ze dne 28. 6. 2011 Fotbalové škole Třebíč se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČO 66610591; tato úleva bude poskytnuta jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006;
ukládá
vrátit uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 400 Kč Fotbalové škole Třebíč se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČO 66610591.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz